AUDITORIA AMBIENTAL DE CENTELLES

DOCUMENT I. Memòria descriptiva


· Índex


1. Introducció

2. Presentació del municipi


3. Descripció de la situació actual

3.1. Aspectes estructurals

3.1.1. Organització i gestió municipal
3.1.2. Usos del sòl i planejament territorial i Urbanisme
3.1.3. Sistemes naturals
3.1.4. Mobilitat
3.1.5. Incidència de les activitats econòmiques sobre els recursos i el medi ambient
3.1.6. Models de comportament social i educació ambiental

3.2. Vectors ambientals

3.2.1. Flux de l’aigua
3.2.2. Flux de residus
3.2.3. Energia
3.2.4. Contaminació atmosfèrica
3.2.5. Soroll

· Crèdits


DOCUMENT II. Diagnosi Ambiental

· Índex

· Diagnosi
· Crèdits


DOCUMENT III. Pla Acció i Pla Seguiment

Pla d'Acció
· Índex
· Pla d'Acció
· Crèdits


Pla de Seguiment
· Pla de Seguiment
· Crèdits


DOCUMENT IV. Document Síntesi

· Síntesi

· Crèdits


DOCUMENT V. Annexes

Annex I. Plànols

· Índex

Plànols
1 Situació
2 Usos del sòl
3 Sistemes naturals
4 Espais de PEIN
5 Hidrografia
6 Zones vulnerables de contaminació per nitrats
7 Fonts del municipi
8 Distribució d’aigua
9 Col·lectors generals i depuradores comarcals
10 Activitats nucli urbà I
11 Activitats nucli urbà II
12 Mobilitat: Xarxa viària
13 Mobilitat: Zones d’aparcament
14 Residus: Disposició de contenidors
15 Residus: Instal·lacions de gestió de residus
16 Proposta de zonificació acústica

· Crèdits


Annex II. Pla Participació

· Pla Participació

Annex 1.
· Model enquesta Centelles
Annex 2.
· carta convidant al 1er fòrum particp ciut
· Carta per fòrum diagnosi
· Carta per fòrum pla accio
· Carta per sessio informativa pla accio
Artícles i publicacions
· El Portalagost
· el portat de setembre
· elportatdenov
Annex 3.
· Formularis Diagnosi
· Formulari Pla Acció
Annex 4.
· Resultats formularis Diagnosi
· Resum ventall valoracions pla accio

· Crèdits

Annex III. Memòria valorativa Comissió Tècnica S. Actes Comissió

· Introducció Memòria Valorativa Comissió Seguiment

· Crèdits


Annex IV. Recull fonts i documentació complementària


· Recull documentació bibliogràfica

 

Data actualització: 3/01/2013