Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Desenvolupament del Pla general del 1983

No hi ha cap mena de dubte que el desenvolupament urbanístic a Centelles en aquests últims 16 anys ha estat un del més important de la història i s’ha fet d’acord amb allò que estipula el Pla general aprovat el 1983. Això vol dir que tot el que s’ha desenvolupat estava ja planificat i quantificat.

Faig aquesta afirmació per posar de manifest que durant tot aquest període no s’ha fet cap mena de requalificació urbanística, vull dir que no s’ha convertit terreny agrícola en urbà. L’única cosa que s’ha fet és seguir el que marcava el Pla general d’acord amb les lleis de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat.

El desenvolupament que s’ha fet ha estat marcat pel creixement a l’entorn del nucli urbà amb zones com les del carrer de Sant Josep i la ronda de les Tàpies amb la construcció del carrer del Palau del Comtes amb el pas dels Horts de cal Comte que els uneix amb el carrer del Hospital i la plaça Major i un altre pas entre el carrer del Socós i la ronda de les Tàpies que ja marcava el Pla general i que es va construir d’acord amb la propietat aprofitant que volia edificar de nou tota una parcel·la.

En el cas del pas del Palau dels Comtes, aquí sí que es va modificar una mica el traçat del Pla general, ja que aquest assenyalava que havia de passar entre les finques del can Domingo i el Palau. Vam veure que era un pas estret i que pels desnivells ens obligava a posar-hi un ascensor. És per això que vàrem decidir comprar la zona on actualment hi ha el pas, que era edificable i la vam reconvertir en un pas de vianants per tal de fer-lo ample i accessible, i que servis per unir, d’una manera directa i àmplia, el centre amb el sector de les Coromines.

Un altre desenvolupament important que s’ha fet és el sector del mas el Prat on actualment hi ha la plaça de Catalunya. Aquí es va desenvolupar un estudi de detall de com s’havia de fer la plaça i s’ha anat construint d’acord amb aquest estudi i actualment l’estem urbanitzant.

En el sector del Marçó i d’en can Cases es va haver de fer un pla especial per ordenar l’entorn i els habitatges d’una manera harmònica amb una plaça al mig i respectant la masia de can Cases.

També es va desenvolupar el sector d’habitatges plurifamiliars i familiars del carrers de Mossèn Ubach i de Fortià Solà.

Una altra intervenció important ha estat en la zona la del Marçó de baix on a través d’un Pla especial, d’acord amb el Pla general, s’hi ha construït la rambla del Camp de l’Aigua, l’avinguda de la Font del Marçó i un cantó de carrer dels Galejadors i de l’avinguda de les Escoles.

També s’ha desenvolupat tot el sector industrial i plurifamiliar del carrer dels Hostalets i del de Guer i el polígon industrial de Puigxoriguer amb les naus que s’hi varen construir.

El vial de connexió del polígon industrial de la Gavarra, que ja estava construït, fins a la rotonda de Sant Antoni. També s’ha desenvolupat el polígon industrial del Congost.

Un dels altres desenvolupaments importants ha estat tot el sector XII que ha permès construir habitatges plurifamiliars, naus industrials, l’equipament de la piscina coberta municipal i un gran espai verd.

Aquest sector era tot industrial, de zona urbana solament hi havia l’illa que tancava el carrer d’Aiguafreda i després de comprovar que s’introduïa molt cap a dintre el que era urbana amb industrial vam fer un canvi d’us d’industrial a habitatge, d’acord amb la petició que ens feia la propietat majoritària del sector i així el tram quedava molt més ordenat, es tallava la zona industrial i no es ficava dintre de la zona verda i de la trama urbana.

El desenvolupament d’aquest sector, juntament amb el sector VIII, ha permès allargar el carrer de Can Minguet i donar una altra sortida al carrer de la Mare de Déu de Núria. Això i la construcció del pont de les Bruixes per sota la via ha permès unir el carrer de Josep Falgueres amb el polígon industrial de la Gavarra.

També ha estat important la construcció del pont de la Unió Europea i el carrer dels Hostalets que ha permès desviar tot el trànsit rodat per fora del que és el nucli antic.

Tots aquests desenvolupaments i d’altres de més petits, com el del sector de la carretera de Banyeres amb el camí que va a Martral i el sector de la travessia de Catalunya, han permès cloure una trama ordenada i absolutament respectuosa amb la norma establerta que era i és el Pla general.

Un dels sectors importants que s’ha legalitzat és el de Sant Pau; una urbanització que fa més de 50 anys es va anar desenvolupant i que encara s’havia de legalitzar. Ara s’ha aprovat tota la tramitació urbanística i s’està fent la inscripció en el Registre de totes les noves parcel·les resultants i ja s’ha aprovat el projecte d’urbanització.

Tot i així queden per desenvolupar molts sectors del Pla general del 1983 com són el canvis d’ús del Vapor, de les empreses GMB i de Can Generalet. Aquest Pla va ser molt expansionista, ja que situava Centelles amb 20 anys més en 12000 habitants i en 16 anys i 28 anys de vida del Pla general hem situat el nostre municipi, a principis d’any, en 7305 habitants, i és per això que estem convençuts que hem fet un creixement ordenat i sostingut seguint escrupolosament la trama urbana i les unitats d’actuació una per una per tal que el creixement accelerat no desvirtués el nostre municipi i penso que ho hem aconseguit perquè el què ens mana és l’interès pel nostre municipi i per la ciutadania per sobre de qualsevol altra qüestió.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, gener i febrer 2011 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094