Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

Memòria cronològica per la legalització de la urbanització de Sant Pau

Antecedents
A mitjan anys cinquanta es van començar a construir habitatges a la zona de Sant Pau i va ser l’any 1958 quan trobem que hi ha un acord en l’acta de la Comissió Municipal que ordena aturar les obres de construcció de l’anomenada colònia de Sant Pau. De tota manera de l’any 1959 al 1962 es comencen a trobar els primers expedients de parcel·lació i vendes de parcel·les.
L’entrada inicial de la urbanització era a través del camí que sortia d’Aiguafreda a l’altura de la fàbrica tèxtil Ritesa i es creuava la línia fèrria a través d’un pas a nivell. Aquest camí va quedar tallat quan es va fer l’autovia l’any 1992.
El 1968 es va presentar un Pla Parcial de Sant Pau i el 1971 s’electrificà, per part de l’Electra municipal, el sector de la colònia de Sant Pau a través d’una central ubicada al mas Cerdà.
El 1974 es va fer una línia de mitja tensió de 6 kW des de l’ET, de mitja a baixa tensió, del Cerdà fins la de Sant Pau. També aquest any es creà una cooperativa de propietaris per tal de distribuir l’aigua que es va portar des del Rosell i es va fer un dipòsit per regular-la.
El 1978 s’autoritzà la companyia telefònica per tal que apropés les línies per portar el telèfon des d’Aiguafreda
1983 es va aprovar el Pla General de Centelles i es qualificà com a sòl urbanitzable programat sector XV Sant Pau.
A l’entorn d’aquest marc és en el qual ens movem per tal d’entendre com s’ha creat aquesta zona de nucli de cases que s’ha anat consolidant a través dels anys i de converses amb els propietaris amb els quals hem anat realitzant diversos projectes per tal de poder-la legalitzar.
Un dels projectes importants es va fer l’any 2002 per la dificultat que hi havia amb el subministrament d’aigua potable als habitatges, que es feia a través d’aforaments, i les múltiples avaries de la canonada que anava del Rosell fins a Sant Pau. Per això d’acord amb l’Associació de propietaris, es va realitzar un pla per tenir aigua a través de la Portada d’aigües d’Osona Sud i a partir d’aquí es va fer un tram nou de canonada, es van posar comptadors i es va individualitzar el consum de l’aigua a cada una de les parcel·les.
De les diverses accions que s’hi han fet hi ha arranjar i asfaltar el camí que va del Rosell fins a Sant Pau i es va tornar a obrir el camí que anava de Centelles a Sant Martí passant per Sant Pau.
A més, constantment s’ha millorat la xarxa elèctrica i s’ha passat dels 6 kW inicials als 25 actuals.
El Pla General estipulava que la Unitat d’actuació del sector XV urbanitzable programat s’havia de desenvolupar a través del sistema de compensació, cosa que vol dir que els mateixos veïns havien de plantejar i executar el desenvolupament urbanístic: el Pla Parcial, el projecte de reparcel·lació i la urbanització de la zona i un cop fet lliurar-lo a la corporació municipal; i així es va determinar i els veïns van començar a treballar en aquest aspecte l’any 2004, que va ser quan es va contractar un equip d’arquitectes urbanistes per tal que redactessin un pla parcial de la zona i un cop enllestit un avantprojecte es va fer una assemblea al casal Francesc Macià el 30 de juliol de 2005, amb l’assistència de l’alcalde, per explicar-ho a totes les persones implicades, les quals varen rebutjar de ple que fossin elles mateixes les que ho tiressin endavant a través de compensació.
Va ser a partir d’aquell moment que les converses mantingudes entre l’Alcaldia i els representants de l’Associació de propietaris varen determinar que l’Ajuntament fes una modificació per passar del sistema de compensació a cooperació, cosa que no comportaria cap canvi en el tema dels costos, tant de planejament com d’execució de les obres, que en tots el casos anirien a càrrec dels propietaris.
Paral·lelament es va crear una comissió de propietaris per tal de legalitzar una associació administrativa de cooperació per fer tot el seguiment del procediment. L’Associació de cooperació va quedar legalitzada amb una representació del 51,4 % de tots els membres del conjunt de propietaris de l’àmbit de Sant Pau.
L’11 de febrer de 2006, dues-centes dues persones propietàries varen presentar una sol·licitud a l’Ajuntament per tal que es canviés el sistema d’actuació de compensació a cooperació i afegien que estaven disposades a pagar quotes per legalitzar aquesta situació i es comprometien a no desentendre’s dels procés d’execució urbanística.
El 19 de maig de 2006 amb el Decret 110/2006  l’Ajuntament va aprovar  -el que el 59% de propietaris havien demanat- canviar de sistema d’actuació que va passar de compensació a cooperació i el setembre d’aquell mateix any va encarregar la redacció del projecte de reparcel·lació, conjuntament amb la redacció del Pla parcial a JMA Professional Associats SL. Així es van començar els tràmits per legalitzar Sant Pau d’acord amb el que estipulava el Pla General de 1983 i l’única cosa que va portar a terme l’Ajuntament va ser complir estrictament la legalitat normativa determinada pel Pla general.
En el Ple de 25 d’octubre de 2007 l’Ajuntament va aprovar el Pla parcial inicial, amb l’abstenció d’APC-EPM, i va fer la informació pública pertinent. Es varen rebre 28 escrits d’al·legacions. En el Ple del 28 de febrer de 2008 es va aprovar el Pla parcial provisional, amb els vots a favor de tots els partits i es van respondre les al·legacions.
El 4 de novembre de 2008 la Comissió Territorial d’Urbanisme suspèn l’aprovació definitiva del Pla Parcial i fa fer un Text refós. El 30 d’abril de 2009 el Ple de l’Ajuntament aprova el Text refós del Pla parcial amb tots els vots a favor amb l’abstenció d’APC-EPM que no assisteix al Ple. El 14 de juliol de 2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme aprova definitivament el Text refós del Pla parcial.
Després es va fer el Projecte de reparcel·lació que es va aprovar al mes de desembre de 2009 amb el Decret 330/2009. Es van fer les publicacions pertinents i es va notificar a tots els propietaris. Hi van haver dos escrits amb al·legacions.
L’aprovació definitiva i la resposta a les al·legacions es va fer el 17 juny de 2010 amb el Decret 123/2010. Es van fer les publicacions pertinents i es va notificar a tots els propietaris.
El 6 de juliol de 2010 es va encarregar la redacció del projecte a: JMA Professionals Associats SL, Javier Montardit, arquitecte.
El 29 i 30 de juliol de 2010 es van presentar recursos de reposició per part dels dos propietaris que varen fer al·legacions. L’octubre de 2010 amb el Decret 194/2010, es van desestimar amb informes de l’arquitecta i el secretari. Contra aquesta resolució, Olaf Codina Garcia i M. Pilar Codina Sobrino, van presentar Recurs contenciós administratiu.
El 13 de gener de 2011 l’Ajuntament va aprovar el Projecte inicial de la urbanització amb el Decret 3/2011 i es va fer la informació pública. Es varen presentar cinc escrits amb al·legacions.
L’aprovació definitiva i la resposta a les al·legacions va ser el 9 de maig de 2011 amb el Decret 62/2011. Es van fer les publicacions pertinents i es va notificar a tots els propietaris.
L’1 d’agost de 2011 es van fer les inscripcions al Registre de la Propietat.
El 19 de març de 2012 el Jutjat del contenciós administratiu número 1 de Barcelona va desestimar el recurs presentat per Olaf Codina Garcia i M. Pilar Codina Sobrino que tot seguit van interposar Recurs d’apel·lació.

Any 2015
El 31 de març de 2015 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa administrativa secció tercera, revoca la sentència anterior per un defecte de forma i declara nul de ple dret el Projecte de reparcel·lació i les quotes d’urbanització, segons la sentència número 225/2015.
L’abril de 2015 els serveis tècnics municipals redacten el nou Pla parcial adequant l’anterior a la nova normativa.
El 30 d’abril de 2015 l’Ajuntament aprova inicialment el Pla parcial i fa les publicacions oportunes. Es presenten quatre escrits d’al·legacions.
El setembre de 2015 s’amplia el contingut de l’estudi de viabilitat econòmica i s’adapta el cost del projecte a la realitat econòmica del moment amb actuacions molt més simples com: no fer voreres, fer els embornals al mig del carrer i la pavimentació més senzilla, entre d’altres. També es fan les adaptacions als informes sectorials de diversos organismes de la Generalitat de Catalunya.
El 2 de novembre de 2015 la Sala contenciosa administrativa, secció tercera, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, declara nul·la la seva sentència número 225/2015, del 31 de març, després que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya -que és qui té la competència d’Urbanisme del país- va demanar la nul·litat d’actuacions, ja que no se li havia donat part en aquest contenciós i, per tant, no havia pogut defensar-se. Cal tenir en compte que el Departament ha de presentar les al·legacions en un termini de 15 dies. Així, doncs, en aquest moment el Pla parcial i els projectes de reparcel·lació i d’urbanització del sector de Sant Pau són vigents des del dia que la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya els va aprovar definitivament.
Després de mantenir una reunió l’alcalde i el secretari amb el gerent del Cadastre, el 21 de setembre de 2015 l’Ajuntament presenta un escrit a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda de Barcelona per tal de demanar que es baixin els valors cadastrals per entendre que són molt alts, ja que es basen en valors de mercat que actualment no són aplicables.
En definitiva, la gestió administrativa i urbanística del sector XV de Sant Pau s’ha fet amb total transparència, amb la participació d’una gran majoria dels seus veïns i veïnes i amb la voluntat de donar sortida a una zona que té moltes deficiències que solament s’han pogut començar a solucionar amb l’aprovació del pla parcial i els projectes de reparcel·lació i urbanització, cosa que implica un gran esforç a totes les parts i que solament serà possible si hi ha voluntat de les persones propietàries d’assumir uns costos econòmics que són necessaris. Per la seva part l’Ajuntament ha posat totes les facilitats al seu abast perquè això es pugui fer en el marc legal vigent.

És per tot això que des de l’any 2005 s’han fet 22 assemblees a les quals he participat en totes, tal com consta en les actes, i a la vegada s’han mantingut més de cinquanta reunions amb la Junta directiva per tal d’anar concretant els temes que s’aproven en les assemblees –l’última  el 7 de novembre d’enguany- i fer el seguiment de tot el procés i del compliment dels seus compromisos econòmics i urbanístics d’acord amb les resolucions de les assemblees. Totes aquestes reunions constants amb les persones que representen el conjunt dels propietaris es fan per trobar a cada moment la solució dels problemes que van sorgint, ja que solament així serà possible fer realitat la legalització de Sant Pau.

Miquel Arisa Coma
Alcalde

Centelles, 11 de novembre de 2015 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094