Ajuntament de Centelles

L'ALCALDE PARLA

L’Electra una empresa de llarg recorregut que funciona

L’Electra municipal està formada per dues empreses: l’Electradistribució Centelles, SL i l’Electracomercial Centelles, SLU. La primera distribueix l’electricitat per la xarxa i la segona la comercialitza. L’àmbit d’actuació de les dues és el municipi i el 100 % de la titularitat de les dues empreses és de l’Ajuntament de Centelles.
 
Una xarxa de 45,23 km de mitja tensió de 25 KV  transcorre per tot el municipi configurant un anell perimetral de  45,23 km. El punt frontera o d’interconnexió és la subestació elèctrica de Banyeres de titularitat d’Endesa Distribución. La subestació està alimentada per un doble circuit de  transport de 220 KV de Red Eléctrica.

La subestació de Banyeres disposa d’una connexió doblada amb Endesa Distribución de 25 KV. La distribució de l’energia es fa a 25 KV. A les estacions transformadores es transformen els 25 KV a 400 V i 230 V per fer-ne la distribució final a l’abonat. Per subministrar electricitat als abonats hi ha 54 km de xarxa de baixa tensió.
 
S’hi agafem com a referència l’exercici del 2011 els KV distribuïts van ser 35.854.125 i els abocats a la xarxa a través de les fotovoltaiques van ser 478.952 KWh amb un total de 36.333.077 KWh que s’han distribuït  a la xarxa
 
Les vendes d’Electradistribució a clients d’Electracomercial van ser de 21.328.771 KWh, a clients d’altres comercialitzadores 10.409.471 KWh, per consum propis de la xarxa 135.649 KWh, per consums d’enllumenat 1.060.754 KWh i per consums d’equipaments 1.354.518 KWh que sumen un total de 34.289.163 KWh distribuïts a abonats de la xarxa.

El sistema de facturació de l’Electradistribució és a través de la potència i l’energia que són les bases per les quals es fixen els peatges que cobra una companyia per tal de deixar passar energia per les seves instal·lacions. I pel que fa a l’Electracomercial, com que estem davant d’un mercat lliure, el marge de benefici és a l’entorn del 0,011 % per KW. El preu oscil·la en funció de l’energia que hi ha disponible en el conjunt de l’estat i aquest sistema econòmic és el que funciona en el sector elèctric. Els peatges vénen regulats per llei i l’energia per l’oferta i la demanda.

Si ens hi fixem, entre el total de KWh distribuïts i facturats de la xarxa d’Electradistribució hi ha una diferència de 2.043.914 KWh que representa un 5,63 % de pèrdues. Les pèrdues de la majoris de les altres distribuïdores que operen a la resta de l’estat estan a l’entorn del 7 % i l’11 %. Aquesta última dada confirma que la xarxa de distribució de l’Electradistribució és de les més eficients energèticament. La distribució a 25 KV, la posterior transformació a 400 V i la constant renovació de la xarxa són  les claus que han permès tenir unes excel·lents ràtios d’eficiència  energètica

L’activitat de les dues empreses es fomenta per una banda l’Electradistribució és retribuïda per la Comissió Nacional d’Energia –CNE- per l’activitat de distribució d’energia i per altra banda l’Electracomercial comercialitza energia als abonats finals. L’Electradistribució va facturar el 2011 per tarifes d’accés a altres comercialitzadores 464.010 € i a l’Electracomercial 2.161.343 €. Un cop facturades les tarifes d’accés es regularitza la retribució de la CNE. En resum, la facturació de l’Electradistribució està regulada per la CNE.

Per la seva banda l’Electracomercial va facturar 23.744.043 KWh que van suposar 4.753.201 euros.

L’any 2011 l’Electracomercial tenia 4370 clients i la resta d’empreses comercialitzadores  que venen al municipi en tenien 52. En aquest moment en té 4360 i les distribuïdores en tenen 83.

Tots els abonats de l’Electracomercial estan al mercat lliure, però hem de tenir en compte que la possibilitat d’oferir grans descomptes és molt minsa ja que per la nostra dimensió d’empresa no podem comprar grans volums de KW i, per tant, altres grans operadores com poden ser Endesa, Gas Natural, Unió Fenosa, Iberdrola, E.On Energia  poden oferir preus molt més competitius que nosaltres. És per això que hi ha indústries que només busquen un millor preu i prefereixen canviar de companyia. No podem oblidar, però, que nosaltres tenim una xarxa de distribució excel·lent i que dona subministrament a tots els abonats i no es pot fer discriminació, però s’ha de tenir en compte que això és possible gràcies a tenir una companyia com la nostra. Això és el que expliquem als nostres clients perquè vegin que aquesta qualitat de servei és perquè durant molts anys, i especialment els últims quinze, s’ha invertit moltíssim en millorar la xarxa.

També s’ha de tenir en compte que el preu de l’electricitat és car i a vegades les ofertes que fan per agafar clients són enganyoses i quan els clients se n’adonen tornen a canviar cap a nosaltres.

Dins la constant millora que anem fent a la xarxa, per una banda s’han transformat les ET per tal d’instal·lar-les en cabines telecomandades i així poder operar-les remotament. Per l’altra banda hem anat estenent fibra òptica per connectar les ET per dues raons; una per  telecomandar la xarxa de distribució i una altra per telegestionar tots els comptadors de forma remota. Ara amb la fibra òptica estesa es pot telecomandar la xarxa des de qualsevol punt: oficina, magatzem i subestació de Banyeres. Actualment s’han instal·lat dos concentradors PRIME dels quals pengen més de 130 comptadors de telegestió.
 
L’any 2017 hauria d’estar tot el control de consums telegestionat. Amb l’estesa de fibra que estem passant per les nostres instal·lacions és absolutament factible aconseguir la fita ja que solament ens quedarà col·locar els comptadors, cosa relativament fàcil, L’Electradistribució, juntament amb ASEME va subscriure l’Aliance PRIME en el camp de la telegestió i per això els nous comptadors de la telegestió seran PRIME.

Val a dir que en aquests moments tenim ja connectades a través de la fibra òptica 36 ET de les 77 que hi ha i ja podem telegestionar la xarxa.

L’Electra ha estat una companyia que ha sabut adaptar-se als temps durant els 86 anys de funcionament i és per això que avui tenim una companyia d’excel·lència. Primer perquè reinvertim bona part dels beneficis en millorar constantment les instal·lacions i segon perquè hi ha un equip humà al darrera que se sent seva l’empresa i fa tot el possible per millorar-la dia a dia.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, octubre 2012 

Centelles

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094