Ajuntament de Centelles

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Descripció

Els articles 21.3 i 22.4 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que la Junta de Govern Local ha d’existir en tots els municipis on la població sigui superior a 5.000 habitants. Les seves funcions són les que els delega el Ple Municipal i l’alcalde.

Composició

La Junta està formada per l’alcalde Miquel Arisa i tots els tinents d’alcalde. Tota la resta de regidors que no són membres de la Junta, poden ser convidats per l’alcalde per a assistir-hi amb veu però sense vot.

1r Tinent d'alcalde: Josep Paré
2ª Tinenta d’alcalde: Cristina Ciudad
3r Tinent d'alcalde: Antoni Castells
4ª Tinenta d’alcalde: Neus Verdaguer

Competències i funcions

Les atribucions de la Junta de Govern Local són:

• Disposar de despeses dins dels límits reservats a l’alcalde, ordenar pagaments i rendir comptes.
• Sancionar la falta de desobediència a l’autoritat de l’alcalde per infracció de les ordenances municipals.
• Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
• Aprovar les contractacions i les concessions de tota classe, quan la seva quantia no excedeixi del deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol dels casos els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys i sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, el qual fa referència als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
• Atorgar les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin al Ple o a la Junta de Govern Local.
• Adquirir béns i drets quan el seu valor no superi el deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents casos:

• La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
• La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

• Convocar i presidir les sessions d’altres òrgans municipals diferents del Ple i de la Junta de Govern Local i decidir l’empat amb el vot de qualitat.
• Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple; aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
• Les altres que expressament li atribueixin les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Data actualització: 02/01/2018

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094