Ajuntament de Centelles

ORDENANCES MUNICIPALS

ORDENANCES FISCALS Darrera actualització: 16 de febrer de 2017

PDFOrdenança fiscal núm. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

PDFOrdenança fiscal núm. 2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

PDFOrdenança Fiscal Núm. 2.2 TAXA PER LA LLICÈNCIA D'AUTOTAXI

PDFOrdenança Fiscal Núm. 2.5 TAXA DE CLAVEGUERAM

PDFOrdenança Fiscal Núm. 2.7 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA

PDFOrdenança fiscal núm. 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

PDFOrdenança fiscal núm. 4 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

PDFOrdenança fiscal núm. 5 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

PDFOrdenança fiscal núm. 6 TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA PUBLICA

PDFOrdenança fiscal núm. 8 TAXA PER L’OBERTURA DE SONDATGES O RASES EN TERRENYS D’US PÚBLIC I QUALSEVOL REMOGUDA EN LA VIA PUBLICA DEL PAVIMENT O DE LES VORERES

PDFOrdenança Fiscal núm. 9 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

PDFOrdenança Fiscal núm. 10 TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA

PDFOrdenança Fiscal núm. 11 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

PDFOrdenança Fiscal núm. 12 TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA

PDFOrdenança Fiscal núm. 13 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC

PDFOrdenança Fiscal núm. 15 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LES ESCOLES BRESSOL

PDFOrdenança Fiscal núm. 16 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL

PDFOrdenança fiscal núm. 17 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

PDFOrdenança Fiscal núm. 18 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

PDFOrdenança Fiscal núm. 20 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME

PDFOrdenança Fiscal núm. 21 TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A LES PISCINES MUNICIPALS I ALTRES INSTAL.LACIONS

PDFOrdenança fiscal núm. 22 TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS

PDFOrdenança Fiscal núm. 23 TAXA PER ESTADA EN RESIDÈNCIA D'AVIS

PDFOrdenança Fiscal núm. 24 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE LES ACTIVITATS

PDFOrdenança Fiscal núm. 26 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS

PDFOrdenança fiscal núm. 28 TAXA PEL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I DE PROTECCIÓ GENERAL DE PERSONES I BÉNS

PDFOrdenança fiscal núm. 30 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA


Gos
Davant l’actitud incívica d’alguns/unes propietaris/àries d’animals ens veiem en l’obligació de fer un recordatori general dels deures que tenim cadascun de nosaltres per tal de respectar el benestar de tothom a la via pública.

- Hem de treure el nostre animal a passejar sempre degudament lligat.

- No hem de deixar que l’animal entri als parcs d’atraccions infantils, patis de les escoles i qualsevol indret que freqüentin els infants, ja que les femtes poden ser un motiu per contraure malalties.

- És obligació del/de la propietari/ària de l’animal recollir els excrements amb una bossa i dipositar-la, lligada, a una paperera o a la galleda d’escombraries.

- L’ordenança municipal sobre la tinença d’animals domèstics de companyia en l’article 13 diu que: embrutar les vies públiques i qualsevol lloc destinat al trànsit o esbarjo dels ciutadans, amb deposicions fecals dels gossos i dels gats es considera una falta greu i aquesta falta segons la modificació feta per acord del Ple ordinari de data 30 d’octubre de 2003 és sancionada amb 60 €.

Totes les persones que vulguin consultar aquesta ordenança poden demanar-la a l’Oficina d’atenció al ciutadà, a la planta baixa de l’Ajuntament o des d'aquí.

PDFORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS

 

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094