Ajuntament de Centelles

HISTÒRIC PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT

Les administracions estan obligades a saldar les factures dels proveïdors per llei en un màxim de 60 dies: 30 dies a comptar des que s’aprova la factura i 30 més per a efectuar el pagament.
El PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte el període legal de pagament establert. Per tant, un import negatiu indica que l’Ajuntament paga, de mitjana, abans de 30 dies naturals des de la data de registre de la factura.
L’Ajuntament de Centelles té un PMP negatiu, fet que constata el la promptitud dels pagaments a proveïdors i contractistes i, per tant, el compliment amb el període mitjà de pagament.

Glossari econòmic:
- Ràtio d’operacions pagades: indica el nombre de dies, de mitjana, en què l’Ajuntament ha realitzat el pagament als proveïdors durant el trimestre analitzat.
- Ràtio d’operacions pendents: indica l’antiguitat, de mitjana, de les factures pendents de pagament a la fi del trimestre analitzat.
- Període Mitjà de Pagament (PMP): és la mitjana entre ambdues ràtios, calculada segons la següent fórmula:
PMP = (ràtio d’operacions pagades*import total de pagaments realitzats+ràtio d’operacions pendents*import total de pagaments pendents) / (import total de pagaments realitzats+import total de pagaments pendents)
Dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Període Mitjà de Pagament d'acord amb el Reial Decret 635/2014, del 25 de juliol que estableix la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques, les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, i la seva publicació en el portal web de la corporació local, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

QUART TRIMESTRE 2017  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -5,72
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
1,32
-6,69
-3,15
OAL Residència Sant Gabriel
-24,44
-28,13
-25,17

 

TERCER TRIMESTRE 2017  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -2,38
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
1,37
-10,64
-0,54
OAL Residència Sant Gabriel
-24,25
0
-24,25

 

SEGON TRIMESTRE 2017  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -5,74
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
1,26
-16,38
-3,79
OAL Residència Sant Gabriel
-21,73
5,31
-21,69

 

PRIMER TRIMESTRE 2017  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -4,26
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
-1,26
-10,78
-2,95
OAL Residència Sant Gabriel
-13,58
46,15
-12,40

 

QUART TRIMESTRE 2016  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -5,28
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
0,25
-12,46
-2,47
OAL Residència Sant Gabriel
-20,79
-23,33
-21,76

 

TERCER TRIMESTRE 2016  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -4,31
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
-0,25
-8,54
-1,61
OAL Residència Sant Gabriel
-24,90
-7,00
-24,88

 

SEGON TRIMESTRE 2016  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -3,32
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
1,67
-10,96
-0,99
OAL Residència Sant Gabriel
-18,05
0
-18,05

 

PRIMER TRIMESTRE 2016  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -6,43
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
-2,76
-9,10
-3,92
OAL Residència Sant Gabriel
-21,48
0
-21,48

 

QUART TRIMESTRE 2015  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -4,45
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
2,08
-17,48
-1,95
OAL Residència Sant Gabriel
-20,05
-30
-22,94

 

TERCER TRIMESTRE 2015  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -5,11
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
-1,96
-7,70
-3,71
OAL Residència Sant Gabriel
-16,37
-20,56
-16,60

 

SEGON TRIMESTRE 2015  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -3,21
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
2,25
-12,66
-0,25
OAL Residència Sant Gabriel
-21,89
-16,00
-21,88


PRIMER TRIMESTRE 2015  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -8,88
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
-4,47
-18,32
-7,25
OAL Residència Sant Gabriel
-22,85
-12,00
-21,16

 

QUART TRIMESTRE 2014  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -9,48
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
-5,08
-18,18
-8,07
OAL Residència Sant Gabriel
-17,83
-30,00
-21,33

 

TERCER TRIMESTRE 2014  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -9,59
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
-5,87
-24,42
-8,81
OAL Residència Sant Gabriel
-18,28
-18,28

Data actualització: 16/02/2018

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094