Ajuntament de Centelles

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT - SEGON TRIMESTRE 2017

Dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Període Mitjà de Pagament d'acord amb el Reial Decret 635/2014, del 25 de juliol pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Quan l’import del PMP és negatiu és representatiu o bé d'una major celeritat, en mitjana, en el pagament per part de l'Administració en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l’Administració es troben, de mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.

SEGON TRIMESTRE 2017  
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral -5,74
Entitat
Ràtio operacions pagades
Ràtio operacions pendents
Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles
1,26
-16,38
-3,79
OAL Residència Sant Gabriel
-21,73
5,31
-21,69

 

CONSULTAR HISTÒRIC

 

Destaquem

© Ajuntament de Centelles · C/ Nou, 19 CENTELLES 08540 (Barcelona) Tel. 938 810 375 Fax: 938 812 094