Imprimir Ajuda'ns a millorar Articles de l'alcalde

Situació actual del Palau dels Comtes

Juny de 2018 - Dóna la teva opinió

En el Ple de maig de 2017 ja vaig informar de com estava la situació del Palau dels Comtes i part d’aquell informe continua vigent ja que estem en una situació bastant similar com la que en aquell moment es plantejava.

Entre agost de 1989 i mitjans de 1990, els propietaris del Palau dels Comtes, la família de can Mussordo, van oferir a l’Ajuntament de Centelles la compra de l’edifici, però no hi va haver acord. Va ser en aquell moment quan van oferir-lo als actuals propietaris.

Així, l’any 1990 Inmobiliaria Castillo Centelles, SA (posteriorment Palau Comtal de Centelles, SL) va comprar la finca amb l’objectiu de fer-hi un projecte que consistia en dedicar-la a habitatges per a la família i l’arxiu familiar. En aquells moments hi havia deu llogaters i la propietat va començar a pledejar per a treure’ls. Cal fer notar que només van guanyar un dels plets i, per tant, van haver d’indemnitzar o pactar amb els llogaters.

Van anar passant els anys i va arribar un moment en què l’Ajuntament va plantejar comprar el pas i els horts per fer un accés que connectés el centre amb el sector de l’entorn del carrer de Sant Josep i el carrer Diagonal per tal de fer-hi un aparcament per a remodelar el centre. Aquesta compra del pas i dels horts es va formalitzar el 21 d’octubre de 2004.

Paral·lelament, la propietat es mantenia en el seu projecte i es comprometia a arranjar la façana i a no voler cap llogater. Malgrat això, la propietat ha utilitzat la finca per a altres tipus d’operacions financeres que no venen al cas i que han provocat alguns embargs a la finca.

El 2010, amb el Pla de Barris, des de l’Ajuntament vam plantejar comprar i adquirir la finca per a rehabilitar el centre i fer-hi un nucli econòmic. La propietat va fer una oferta de tres milions dos-cents mil euros i també demanava un document on constés que l’Ajuntament estava interessat en la compra. Personalment vaig pensar que hi havia alguna cosa amagada, ja que aquest document s’havia de presentar a La Caixa. No hi vaig accedir pensant que era un gest poc elegant -per part de la propietat- i vaig fer una carta, amb data 22 de desembre, dient que l’Ajuntament podia tenir interès en adquirir el Palau dels Comtes per tal de donar-li un ús que beneficiés el municipi per un valor màxim de nou-cents cinquanta mil euros, segons la valoració del personal tècnic i tenint en compte la situació del mercat i l’estat de deteriorament de l’edifici. Aquesta carta va provocar un enfrontament dialèctic amb la propietat, la qual cosa em reafirmà les seves intencions no gaire elegants.

Del 2012 al 2017 l’Ajuntament de Centelles no va poder fer cap oferiment de compra del Palau dels Comtes, donat que el Pla de Barris estava congelat, i es va imposar el pla d’estabilitat pressupostària que tenia els ajuntaments absolutament lligats de mans i peus. Malgrat això, l’Ajuntament va requerir el manteniment de l’edifici, ja que la propietat, Palau Comtal de Centelles SL i la seva representant, Maria Rosa de Llanza, n’és la responsable; però fins al moment només hi han fet les coses imprescindibles, posant puntals i fent les intervencions justes.

Un cop desencallat el Pla de Barris, el 3 d’abril de 2017, vam tornar a posar preu i oferir, per carta, la compra de l’edifici per un valor de 850.000 euros, d’acord amb les valoracions del personal tècnic. Aquesta oferta anava adreçada a què si hi havia un principi d’acord amb la propietat es podria començar a plantejar primer en el si del plenari de l’Ajuntament i després a través d’un procés participatiu a la població, tal com m’havia compromès diverses vegades. Passat un mes, el dia 8 de maig, i després de no haver rebut cap tipus de resposta, vam donar per entès que no hi estaven interessats i, per tant, vam deixar sense efecte l’oferta, entenent que no tenien cap interès en què l’Ajuntament fes aquesta compra dins els cànons normals de mercat.

Per altra banda, s’ha de tenir en compte que feia més d’un any i mig que hi havia el rètol d’en venda i des de llavors ningú havia vingut a demanar legalment com estava aquesta finca i què s’hi podia fer.

Dos dies després, el dimecres 10 de maig a mig matí, es va ensorrar la part central de la teulada de la façana del carrer de l’Hospital, on anteriorment ja havia passat en dues ocasions. El personal tècnic de l’Ajuntament va anar-hi per a observar l’abast de l’esfondrament de la teulada, que havia arrossegat dos sostres, caient tot a sobre la volta i afectant la zona del bar que hi ha a la planta baixa. Immediatament es va tancar el pas pel carrer de l’Hospital com a mesura de prevenció i es va fer el Decret 69/2017, de desallotjament del bar, que era l’únic llogater que hi havia en aquell moment, i s’instà la propietat a què actués.

Seguidament, davant les possibilitats reals d’altres esfondraments, es va fer una inspecció en dron, es va entrar a dins amb un representant de la propietat per a veure’n l’abast i fer-ne la valoració tècnica, i es va habilitar un camí alternatiu al carrer de l’Hospital.

L’endemà, el dijous dia 11 de maig, l’Ajuntament va començar a treballar per a poder donar pas pel carrer de l’Hospital fent un sostre a tot aquest tram del carrer afectat, fet que permetria a persones i vehicles, imprescindibles, passar amb seguretat. Així mateix, també va instar la propietat (Decret 71/ 2017) a fer la reforma immediata del Palau dels Comtes per tal que no hi entrés aigua i a presentar el projecte de rehabilitació de l’edifici. Al migdia la propietat va enviar un correu electrònic dient que, després de la visita realitzada, procedirien a fer els arranjaments necessaris (retirada de la runa, enderroc de les zones malmeses i de les parts del sostre necessàries, formació d’una coberta provisional per a evitar l’entrada d’aigua i la col·locació de xarxa anticoloms).

Primer de tot cal destacar que la propietat i el seu representant legal és l’única responsable del manteniment de l’edifici, i l’Ajuntament ha de vetllar per la seguretat de les persones. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament ja hem fet dos requeriments perquè la propietat es faci el càrrec del cost que va suposar l’execució del pas cobert que garanteix la seguretat de la ciutadania davant l’esfondrament que hi va haver a la teulada, que puja a 22.136,71 euros (l’últim es va notificar el 12 de març de 2018).

En segon lloc, aquest edifici té la volumetria catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) des de 1949 i la resta no està catalogada. No cal dir, però, que mantenir els edificis en perfectes condicions té la seva complexitat i aquest n’és una prova; la situació econòmica del moment i la voluntat de la propietat ho fa difícil, ja que el que volen és treure’n rendibilitat, que nosaltres entenem legítima però sempre dins d’uns paràmetres lògics i del mercat del moment.

Per tant, a banda de la voluntat de l’Ajuntament de comprar el Palau dels Comtes, penso que hem de vetllar per la seguretat de les persones, vetllar perquè la propietat faci els arranjaments necessaris per tal que l’edifici no amenaci de cap perill i estigui en les òptimes condicions possibles de manteniment, i esperar que la propietat hi doni l’ús que sempre ha dit que hi volia donar, ja que pel que es veu no està interessada en les altres vies, tot i que faci notes de propaganda en altres sentits.

Pel que fa al preu de compravenda de les propietats, cal destacar que el 24 de maig de 2017 ens van demanar adquirir només la zona verda del conjunt, malgrat que nosaltres sempre ho hem concebut com un tot, i ens caldria plantejar urbanísticament altres tipus de solucions legals per a fer efectiva aquesta demanda.

Paral·lelament, amb l’ajut del Pla de Barris i el suport de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Centelles vam tornar a tenir l’oportunitat de comprar l’edifici i els horts adjacents. Tanmateix, era una oportunitat condicionada a la voluntat real de la propietat de vendre l’edifici i els horts per 900.000 euros i en el cas que la propietat actual accedís a vendre, s’havien d’aclarir les incerteses legals, econòmiques i estructurals de la finca. No podem oblidar que com administració pública hem d’adquirir l’immoble d’acord amb la normativa.

Per aquest motiu hem tingut vàries reunions amb la propietat: el desembre, el gener i el 21 de febrer 2018, reunions a partir de les quals es va elaborar i se’ls va entregar un esborrany de compromís de compravenda de les dues finques per 900.000 euros. Segons el document que es va presentar, la compravenda s’hauria de portar a terme davant de notari abans del 30 de juny de 2018.

Més d’un mes després, el 27 de març de 2018, Maria Rosa de Llanza Maña va presentar una carta a l’Ajuntament on feia diverses indicacions a les clàusules de l’oferta, entre elles que un dels locals del Palau dels Comtes no està lliure d’arrendataris i que els gravàmens i/o càrregues que hi ha actualment sobre la propietat es retinguin de l’import del comprador.

En aquest sentit, cal destacar que qualsevol compra que faci l’Ajuntament, prèvia autorització del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, ha d’estar lliure de càrregues, tant d’arrendataris com de gravàmens, fet que no és el cas d’aquest edifici. Els vam demanar que ens especifiquessin l’estat de càrregues de l’edifici, tant dels embargs com dels llogaters, i encara no ens l’han presentat, ja que el cas del llogater el tenen a judici i cal veure com es resol. Pel que fa als altres preceptes, encara no ens han notificat l’estat de càrregues real i la forma com pensaven netejar o pagar aquests imports per a deixar la finca neta, tot i que el nostre advocat els ho ha requerit diverses vegades per correu electrònic.

Paral·lel a aquest procés, cal destacar el gradual deteriorament de l’edifici, que es fa evident en coses com la caiguda de l’escut de sobre la porta d’entrada, fet que es va posar en coneixement a la Junta de Govern Local de 19 d’abril de 2018. Per a valorar l’estat de l’edifici, en vàries ocasions vam demanar a la propietat poder accedir a l’edifici, però fins al 27 de març de 2018 mai ens hi van deixar accedir, a excepció feta del dia de l’esfondrament, que va ser una situació d’emergència i que solament ens va permetre veure ocularment el que havia passat.

En última instància va haver-hi un acord de Junta de Govern per a fer un estudi patològic de l’edifici. Aquesta ha estat l’única cosa que hem pogut acordar de les entrevistes que hem tingut amb els advocats. Per tant, el 7 de juny de 2018 vam contractar una empresa per tal que fes l’estudi amb el tècnic Xavier Aumedes, especialista en patologies constructives.

Entre moltes altres coses, aquest estudi diu que hi ha possibles riscos de noves ensorrades i despreniments d’elements de façanes cap a l’espai públic; que cal una renovació completa a la coberta, tant dels elements de cobriment, teules, rastells i rajols, com dels elements de suport, l’estructura de fusta. Pel que fa als sostres, a l’entresol i a la planta primera caldrà substituir entre el 40 i 50 % de les bigues de fusta, i de la resta caldrà recalcular i preveure el reforç corresponent així com el tractament curatiu i preventiu de la fusta; dels sostres amb biguetes de fusta, en cal la renovació del la zona de les antigues cotxeres i el sanejat del de la zona de l’antiga sucursal bancària (aquest ja té uns reforços metàl·lics). Pel que fa a les façanes, es requerirà la substitució total dels elements de fusteria, finestres i balconeres així com de l’arrebossat, que està en estat avançat de degradació i meteorització. I els elements de pedra de la façana requeriran l’estudi específic d’una persona especialista per analitzar el tractament idoni en funció del nivell de conservació-degradació de cada zona.

A part de totes aquestes reformes, cal urgentment evitar que segueixi l’entrada d’aigua a la zona enderrocada; continuar l’estintolament de la coberta, a la cantonada nord-oest de l’edifici (sobre el bar) fins al trasllat de les càrregues al terreny (actualment està apuntalada la planta segona i la planta primera); protegir amb xarxa les cantonades d’encoixinat de pedra, ja que s’han observat a certa alçada alguns elements amb risc molt elevat de caiguda; protegir amb xarxa l’escut que hi ha sobre la porta d’accés principal; eliminar la figuera que hi ha a la zona de ràfec de la façana nord (carrer de l’Hospital); i netejar i fer el manteniment de la terrassa de la façana est (passadís cobert).

També cal destacar que en el Ple de data 27 de juliol de 2017 es va aprovar la Comissió informativa especial sobre el Palau dels Comtes, on hi ha representats tots els grups del Ple municipal i des de llavors s’han convocat tres reunions en les quals s’ha pogut parlar del tema.

Pel que fa al valor de l’edifici, cal tenir en compte que al llarg dels anys hi ha hagut tres estudis de taxació per a valorar-ne l’import:

Un d’ells va ser l’any 2010, fet per Sociedad de Tasación, SA, a petició de la propietat, on es taxava el conjunt per un valor de 3.283.505 euros. En referència a aquest estudi cal tenir en compte diferents consideracions; per una banda, que en el certificat de taxació hi constava que es tractava d’un edifici “en rehabilitació” malgrat que no hi havia cap projecte executiu ni llicència d’obres; per altra, s’indicava l’habitatge amb ascensor com a ús principal de l’edifici i, finalment, que la rehabilitació tenia un cost superior al 50% de l’edificació en nova construcció.

Posteriorment, el 2015, el personal tècnic municipal en va fer una valoració estimativa i el 2017 l’arquitecte Dídac Gordillo Bel, sota l’encàrrec de Gerència dels Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, en va fer una valoració econòmica d’adquisició de la finca. En ambdós estudis el valor puja sobre l’import que nosaltres hem dit.

Pel que fa als possibles usos del Palau dels Comtes, cal destacar que al llarg dels anys hem treballat en l’estudi de diferents possibilitats d’us de l’edifici. Així, per una banda, l’any 2009, Magma Turismo va presentar un estudi de viabilitat d’un projecte hoteler i per altra banda el gabinet d’arquitectes Cervantes Prats va presentar l’estudi per a fer-hi el Museu de les matemàtiques. En la mateixa línia, el passat dia 30 de maig de 2018, vam tenir una reunió amb Diputació de Barcelona per a parlar d’un pla d’usos.

En conclusió, podem dir que des del primer moment no s’ha vist mai clar que la propietat tingui un interès real de vendre; i això es demostra amb totes aquestes accions que s’han fet fins ara, ja que segurament l’import que avala aquest edifici a altres tipus d’operacions és molt superior a l’import real que es pot pagar d’aquest edifici.

Quan s’està negociant no hi ha coses noves ni res a amagar, però no es pot estar constantment dient el mateix. La compravenda de qualsevol immoble depèn de la voluntat de les parts. Si una no mostra voluntat, no hi ha novetat; i això és el que ha anat passant fins ara, per les raons que sigui: d’índole d’embargament, de preu, perquè l’import que se’ls ofereix no cobreix tota la seva pretensió per a eixugar altres tipus d’operacions... Si ara no és possible entrar al Pla de Barris, s’entraria en una altra fase, de la qual nosaltres podem tenir un cert interès, però la nostra voluntat ja tindrà plantejaments molt diferents.

Per altra banda, tenim el Pla de Mandat 2015-2019 aprovat, en el qual ja determinem quin és el nostre posicionament davant del Palau dels Comtes (reconvertir-lo en un edifici de serveis econòmics), cosa que jo no he vist en cap altre grup, que parla, però que a l’hora de la veritat no té res en clar.

Recentment, cinc regidors de l’oposició van exercir el seu dret legal i democràtic i van demanar un Ple extraordinari per a parlar del tema del Palau, el qual es va celebrar el 14 de juny. En aquest ple no hi va haver res de nou. Cap dels grups va aclarir quin era el seu posicionament real i mentre uns apel·laven a buscar fórmules de modificar la comissió informativa perquè sigui copresidida i per estar absolutament informats dels passos, l’altre solament feia retrets a l’equip de govern sense més pretensió. Al final, es va acordar per majoria absoluta, amb els vots a favor dels cinc regidors que havien sol·licitat el Ple més els de l’equip de govern, que la comissió del Palau dels comptes agafés el format que ells demanaven, però a la pràctica estem més que convençuts que això no resoldrà res.

En conseqüència, el nostre posicionament és clar: estar sobre la propietat per tal que vagi complint tots els preceptes tècnics per tal de garantir l’estabilitat de l’edifici, i esperar que ens aclareixin la situació econòmica actual de l’edifici. No descartem altres vies, però considerem que són molt complexes i molt arriscades, com són el de l’expropiació, ja que s’entra en un laberint judicial que pot arribar a sortir molt malament per a la corporació, i així ens ho confirma tant la Secretaria municipal com l’advocat especialista en temes urbanístics, Josep Lluís Bru de Sala. I vull que quedi molt clar que aquí no hem volgut, ni tenim, cap interès en amagar res; el que passa és que les negociacions sempre es fan de tu a tu, no cal posar-hi un altaveu perquè en el fons això encara pot perjudicar.

Per tant, nosaltres seguirem esperant la possibilitat d’un preacord de compra condicionat a un procés participatiu, que el conjunt de la població valori aquesta compra i en conseqüència procedirem.

Miquel Arisa Coma
Alcalde de Centelles

Centelles, 20 de juny de 2018Índex d'articles