Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Subvencions per a obres de manteniment en comunitats de propietaris/àries a Centelles

Descripció

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva amb l’objecte de subvencionar aquells projectes vinculats als camps d’actuació següents:
- Rehabilitació d’elements comuns d’edificis plurifamiliars.
- Instal·lació d’ascensors en els edificis plurifamiliars de quatre o més plantes.
- Millora d’instal·lacions comunes d’aigua en edificis plurifamiliars de més de quatre plantes.
- Pintar façanes.
Les actuacions s’han de realitzar entre 1 de gener i 31 de gener de 2023. En el cas que s’hagin iniciat abans d’aquest període però s’hagin acabat dins aquet marge, s’entendran incloses.


Crèdit pressupostari i import de la subvenció
L’import que es destinarà per aquesta convocatòria serà de 20.000,00 € corresponents a la partida pressupostària 231-48005.
La concessió de la subvenció serà com a màxim el 25% del pressupost de l’actuació proposada, amb a un màxim de 6.000 euros.
En el cas d’obres o pintar façanes fruit d’actes vandàlics denunciats davant les autoritats, la subvenció pot arribar a ser un màxim del 90% fins màxim de 6.000 euros.
Tot això, sense perjudici de les modificacions que es puguin acordar. No es podrà atorgar subvencions per import superior a la consignació pressupostària.
L’import a concedir a cadascun dels sol·licitants es determinarà de conformitat amb els criteris de valoració.

Qui el pot demanar

La persona degudament autoritzada i acreditada per la comunitat de propietaris/àries de Centelles.


Termini de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds (model a l’Annex 1) serà de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació al BOP. És a dir, fins el 19 de desembre de 2022. Qualsevol sol·licitud presentada fora del termini indicat a l’apartat anterior no es podrà emetre a tràmit per extemporània.


Requisits a complir

a) Segons el que s’estableix a les bases reguladores, la convocatòria es destina a donar promoure i incentivar, a través d’una convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, les obres de rehabilitació d’aquelles comunitats de propietaris/àries que necessiten d’una intervenció parcial o total, a través d’una convocatòria de subvenció en règim de concurrència competitiva.

b) Els requisits que han de complir els beneficiaris de les subvencions són els que preveu l’article 13 de la LGS i resta de normativa d’aplicació.

c) Per a ser beneficiari/ària de la subvenció caldrà acreditar:
- La constitució d’una comunitat de propietaris/àries de l’edifici objecte de subvenció el qual haurà de radicar dins el terme municipal de Centelles
- Antiguitat de l’immoble igual o superior als 28 anys.
- Projectes vinculats als camps d’actuació subvencionables segons les bases:
o Rehabilitació d’elements comuns d’edificis plurifamiliars.
o Instal·lació d’ascensors en els edificis plurifamiliars de quatre o més plantes.
o Millora d’instal·lacions comunes d’aigua en edificis plurifamiliars de més de quatre plantes.
o Pintar façanes.
- Per a ser subvencionable, l’edifici haurà de disposar com a mínim del 50% respecte el total del mateix, destinat a habitatge, excloent les superfícies de planta baixa i sota rasant no destinades a habitatge.
- Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Centelles.


Com sol·licitar el tràmit

Les sol·licituds es formalitzaran a través dels models de sol·licituds que estaran a l’abast dels interessats a l’Ajuntament de Centelles en el registre de l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana) acompanyat de la documentació que cal aportar.


Documentació que cal aportar

 NIF de la comunitat de propietaris/àries.
 Pressupost actuacions a realitzar.
 permís d’obres concedit o en procés de concessió.
 Certificat de titularitat bancària de la comunitat de propietaris/àries.
 Documentació referent als criteris de puntuació per a l’atorgament de la subvenció (clàusula setena).
 Factures justificant el pagament de l’import pel qual es va demanar la subvenció, si s’escau.
Les persones sol·licitants hauran d’aportar la documentació requerida i podran afegir-hi altres documents.


Procediment d'atorgament dels ajuts

Els ajuts es concediran en base al compliment dels requisits establerts com a necessaris, d'acord amb els criteris de valoració prèviament fixats a les Bases.
Els ajuts s’atorgaran seguint un ordre de prelació en base a la valoració dels criteris d’atorgament obtinguts per cadascun dels sol·licitants i que es troben establerts a la clàusula setena.
El sol·licitant que obtingui una puntuació més elevada serà el que rebrà el major import prestacional -amb els límits establerts-, i així successivament fins a esgotar l’import pressupostat.

Criteris de puntuació per a l’atorgament dels ajuts:
1.- Com a criteri per atorgar l’ajut econòmic es tindrà en compte:
Quan s’acrediti en alguna persona propietària o usufructuària de l’edifici objecte de rehabilitació una de les següents situacions, es donarà 1 punt:
· Situacions de vulnerabilitat econòmica. Caldrà acreditar-ho mitjançant informe de Serveis Socials).
· Certificat de discapacitat o reconeixement del grau de dependència alt. Caldrà acreditar-ho amb el carnet de discapacitat o equivalent.
· Acreditació de condició de víctima de violència de gènere. Caldrà aportar un mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
· Família nombrosa: la definida a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses. Caldrà acreditar-ho mitjançant el carnet de família nombrosa.
· Família monoparental: la formada, com a mínim, per un fill o una filla de menys de 21 anys, o de 26 anys si estudia, que conviu i depèn econòmicament d'una sola persona i que compleix els requisits que estableix l'article 4 del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Caldrà acreditar-ho mitjançant el carnet de família monoparental.
· Si hi ha veïns o veïnes en situació de pobresa energètica en els termes de la Llei 24/2015. Caldrà acreditar-ho amb l’informe de Serveis Socials.

Respecte al tipus d’obres que cal fer, quan s’acrediti una de les següents situacions, es donarà 1 punt:
· Quan les obres que s'hagin de dur a terme com a conseqüència de deficiències que qüestionin la seguretat de les persones (risc d'incendi, despreniments, risc de caigudes...)
· Quan les obres que s’hagin d’introduir a l’edifici per eliminar les barreres arquitectòniques.
· Quan les millores afectin la mobilitat de persones de més de 65 anys o que tinguin reconeguda una situació de discapacitat física, 2 punts per cada habitatge amb veïns en aquesta situació, amb un màxim de 6 punts.

Respecte a l’edifici, es donarà 1 punt:
· Quan l’edifici susceptible de rebre la subvenció tingui un any de construcció superior a 45 anys.

Per a la justificació i liquidació dels ajuts serà necessari aportar la factura corresponent en el termini que requereixi l’administració com a mètode únic per a la justificació, una vegada sigui concedit l’ajut.
Un cop justificada la despesa, s’ordenarà el pagament de la subvenció, el qual es realitzarà per mitjà de transferència bancària al número de compte aportat per la comunitat de propietaris/àries.


Darrera actualització: 12 de novembre de 2022

Documentació

Més informació