Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Cens d'animals de companyia i llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos

Descripció

Aquest tràmit permet d'una banda, inscriure al cens els animals de companyia que resideixen al municipi, modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals o bé donar-lo de baixa (per mort o canvi de domicili). El registre censal de l'animal s'ha de completar mitjançant la col·locació d’una placa identificativa, on ha de constar el nom de l'animal i les dades del propietari o posseïdor de l'animal.
D'una altra, aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós (1 llicència per cada propietari/conductor i gos) i que s'ha de renovar cada 5 anys.

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:
a) Aquells que pertanyin a alguna de les races següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa japonès.
b) Aquells que hagin estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
c) Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.
d) Aquells que hagin tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

La persona propietària d'un animal de companyia.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

• La inscripció al cens dels animals de companyia que resideixen al municipi, es realitzarà dins el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, d'adquisició, o de canvi de residència de l'animal. En els casos de les races considerades potencialment perilloses als 15 dies posteriors a la data de la llicència administrativa.
• Per la modificació de les dades d'un animal registrat al cens d'animals domèstics del municipi o bé donar-lo de baixa, s'ha de notificar a l'Ajuntament en el termini de dos mesos.
• Per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós, no hi ha termini.


Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:
• Per a la inscripció, modificació o baixa: els requisits 1 i 7.
• Per a llicència per a la tinença i conducció d'un gos considerat perillós: els requisits 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7.

1. Ser major d'edat. Si és menor de 18 anys, un dels progenitors -mare/pare- o tutor.
2. No haver estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
3. No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
4. Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.
5. Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a la prevista per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
6. En el moment de presentar la sol·licitud de Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos, el gos ha d’estar donat d’alta al Registre municipal d’animals de companyia. En el cas que no estigui donat d’alta al Registre, s’haurà de fer també, en el moment de la sol·licitud de la llicència, la tramitació de l’alta.
7. Haver identificat l'animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la següent documentació:
• En tot els casos: Documents 1 i 2.

• Per a la inscripció al cens dels animals de companyia, cal aportar la següent documentació complementària:
Si la persona propietària és menor de 16 anys: Documents 3 i 4.
Si la persona propietària té dret a exempció en el pagament de la taxa: Document 5.

• Per la modificació o baixa al cens d'animals de companyia cal aportar la següent documentació complementària
Si es modifiquen les dades de domicili de l'animal: Document 6.
Si el motiu de la baixa en el cens és la defunció de l'animal: Document 7.
Si es canvia el titular de l'animal: Document 8.

• Per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós cal aportar el document 1 i del 9 al 13.

1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia on constin les dades següents: Espècie i raça.
Sexe.
Data de naixement.
Sistema utilitzat d'identificació (xip, tatuatge o ressenya completa).
Codi d'identificació o ressenya completa, en cas d'utilitzar-se aquest sistema.
Domicili habitual de l'animal.
3. Fotocòpia del DNI del pare, la mare o la tutoria del menor.
4. Consentiment escrit del pare, la mare o la tutoria del menor, autoritzant la inscripció al cens de l'animal.
5. Documentació acreditativa del dret a exempció en el pagament de la taxa (per exemple, per a persones amb discapacitat visual que tinguin un gos pigall, la fotocòpia de l'acreditació de la disminució visual).
6. Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili.
7. Còpia del certificat veterinari de defunció de l’animal.
8. Formulari degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal.
9. Certificat de penals, emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia conforme no s'ha estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
En cas que ho sol·liciti l'Ajuntament caldrà l'autorització del sol·licitant (imprès model del Ministeri de Justícia, "petición al Registro central de Penados y Rebeldes de información de antecedentes a través de organismos públicos").
10. Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil (indicant el núm. de xip del gos) i rebut acreditatiu del seu pagament (cobertura de l'assegurança no inferior a 150.253€).
11. Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen els requisits de capacitat física i aptitud psicològica).
12. Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip a través de fotocòpia de la inscripció en el registre d'animals domèstics o fotocòpia de la cartilla sanitària on apareixen les dades de l'animal i el codi d'identificació.
13. Declaració responsable que acrediti no haver estat sancionat per infracció relacionada amb la tinença de gossos considerat potencialment perillosos.


Termini de resolució

Per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.
Per la resta de supòsits no es contempla un termini preestablert.


Més informació

La persona que condueixi i controli un gos potencialment perillós en llocs o espais públics, ha de portar la llicència administrativa i també el certificat de la inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.
El gos ha de portar, obligatòriament, un morrió adequat a la seva tipologia racial, i s’ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres. No es pot portar més d’un gos per persona. La llicència s'ha de renovar cada 5 anys.
Segons la normativa, els propietaris d'animals de companyia han de proveir els seus animals amb algun dels sistemes d'identificació establerts dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal.
La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció de l'animal i consisteix en una marca que identifica l'animal i que haurà de figurar en qualsevol documentació que faci referència a l'animal.

El marcatge dels animals de companyia es realitzarà obligatòriament per un dels sistemes següents, que s'adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea:
a) Tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble.
b) Implantació d'un xip que s'adapti al que estableix la normativa.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.
Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
Reial decret 278/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de tinença d'animals potencialment perillosos.
Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d'animals de companyia.
Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.
Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.


Efectes del silenci administratiu

Per demanar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d’un gos considerat potencialment perillós, transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.
En la resta de casos per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 21 de març de 2018

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Més informació