Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Llicència de parcel·lació

Descripció

La parcel·lació urbanística, és tota divisió o segregació de terrenys, simultània o successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d’un expedient d’expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament.
Les operacions a què es refereix l'apartat anterior se subjecten a llicència de parcel·lació, o bé han de ser objecte de declaració d'innecessarietat de la llicència per part de l'òrgan municipal competent per a atorgar-la.
L’administració municipal competent per fiscalitzar-la prèviament l’ha de subjectar al règim d’atorgament de llicències urbanístiques, llevat que aquesta parcel·lació es pretengui dur a terme en un àmbit d’actuació urbanística, supòsit en el qual la parcel·lació urbanística s’ha de subjectar a l’aprovació del projecte de reparcel•lació corresponent de conformitat amb les determinacions del planejament urbanístic que detalli l’ordenació del sòl.
És necessària per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.


Preu

Consultar a l’Ajuntament (segons ordenança municipal).


Qui el pot demanar

El/s propietari/s de l’edificació o el seu representant.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

Les sol·licituds de llicència urbanística de parcel•lació o de declaració de la seva innecessarietat s’han de presentar amb la documentació següent:
• Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel•les i finques.
• Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti.
• Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
• Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.
• Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
• Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau.


Termini de resolució

El termini per resoldre la petició és d'un mes.


Normativa general que afecta al tràmit

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals


Efectes del silenci administratiu

Positiu.


Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.
• Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat.

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2022

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Tramitació online

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • Horari: dimarts i dijous d'11 a 14h
  • basorapp@centelles.cat