Imprimir Ajuda'ns a millorar Carta de servei
Servei de promoció econòmica i ocupació

Descripció

Impulsar el desenvolupament local i la promoció econòmica de Centelles oferint suport a les persones per ajudar-les a canviar de feina o incorporar-se al mercat treball, i suport a les empreses per a que neixin i/o es consolidin al territori i alhora generin ocupació.

Alhora, s’ofereix el servei d’atenció al consumidor i la gestió i execució de les fires comercials anuals del municipi.


Persones destinatàries

Totes les persones en edat laboral (de 16 a 64 anys) i activitats econòmiques que es porten a terme en el municipi.


Línies de servei

El Servei dóna cobertura a les següents àrees:

• TREBALL

Oferir orientació laboral i afavorir la intermediació laboral a través de la borsa de treball amb la finalitat de donar cobertura a:

1. Persones majors de 16 anys que busquen una feina o una millora de la seva ocupació, oferint:
- Informació i orientació dels recursos per a buscar feina existents a la zona (premsa, SCC, OTG, Serveis Locals d’Ocupació, etc). - Assessorament sobre tècniques de recerca de feina (com preparar un currículum, entrevistes de feina, potenciar la capacitat de l’usuari per buscar feina, etc).

2. Les empreses del territori que busquen personal per a un lloc de treball determinat.
Aquesta tasca es porta a terme amb col·laboració de la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona, oferint la possibilitat d’accedir a les ofertes de feina de la xarxa de borses de treball municipal de la província de Barcelona.

• EMPRESA

Aquesta àrea té una doble finalitat:

1. Ajudar en la creació i posada en marxa del propi negoci, en què informa i assessora de manera personalitzada en:
- Assessorament en l’estudi de viabilitat del projecte empresarial
- Assessorament en els passos que s’han de fer per crear l’empresa
- Informació d’accés a préstecs amb condicions avantatjoses
- Informació i suport en la tramitació d’ajudes
- Assessorament en aspectes legals i fiscals
- Informació en les diferents formes jurídiques

2. Consolidació de l’activitat empresarial: s’ofereix a l’empresari un punt d’assessorament i d’informació empresarial en temes de:

- Ajuts i subvencions
- Legislació i normativa
- Tràmits administratius
- Línies de finançament
- Sòl industrial, naus i locals
- Cursos per empresaris i treballadors
- Assessorament TIC

3. Reempresa

Reempresa s’esforça per consolidar un nou model d’emprenedoria que embarqui empreses, empresaris i emprenedors i que alhora permeti la cessió de l’èxit empresarial de Catalunya per mitjà de la transmissió d’empreses.

• CONSUM
Punt d’informació i atenció al consumidor; espai per a assessorar i tramitar les queixes i reclamacions derivades d’un mal servei o producte rebut com a consumidor.

• COMERÇ
Servei de dinamització comercial a partir de l’organització de fires anuals al municipi que milloren l’activitat comercial: Fira de la Tòfona, Fira de la Ratafia, Mercat anticrisi, etc.

4. Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE)

L’Ajuntament de Centelles ha esdevingut Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), oficina autoritzada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona des d’on es tramita la constitució de determinades empreses com autònoms o societats limitades a través del Document Únic Electrònic (DUE).

Cost pel ciutadà/na

No hi ha cost directe per part del ciutadà/na, excepte les activitats firals que són regulades per l’ordenança municipal corresponent.


Canals de prestació i sol·licitud del servei

• Presencial
• Telefònic
• Electrònic
• Web: www.centelles.cat


Equip tècnic

Insertor laboral, tècnic de promoció econòmica i dinamitzador comercial.


Drets i deures de les persones usuàries

Teniu dret a:
1. Dret a ser atès o atesa amb equitat, respecte, discreció i confidencialitat en l’atenció i ús dels serveis prestats.
2. Dret a obtenir informació permanent i actualitzada de les activitats i dels nostres serveis.
3. Dret a ser assessorat sobre els tràmits i requisits necessaris per a beneficiar-se dels nostres serveis.
4. Dret a expressar els suggeriments de millora, presentar reclamacions, queixes i reconeixement en relació als serveis prestats.
5. Dret a ser consultats periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat del servei i els resultats obtinguts.
Heu de complir amb el deure de:
1. Complir els acords amb els professionals en relació a la prestació dels nostres serveis.
2. Respectar i tractar de manera educada al personal de les instal•lacions.
3. Mantenir una actitud de respecte vers a la resta d’usuaris i usuàries.
4. Respectar les normes del centre.
5. Fer un ús responsable de les instal•lacions.
6. Facilitar de forma certa les dades d’identificació personal i les relatives a la prestació dels serveis.
7. Comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d’un servei.
8. Assegurar-se de la lectura i comprensió d’allò que es signa.


Formes de participació

1. Enquesta de satisfacció ciutadana
Periòdicament es duran a terme enquestes de satisfacció sobre l’atenció rebuda
2. Formulació de suggeriments i queixes.
Totes les queixes i suggeriments relacionades amb serveis socials es poden adreçar a l’Ajuntament (C/ Nou 11, baixos), per telèfon al 938 811 257 o per correu electrònic a cntl.ope@diba.cat
Totes les queixes i suggeriments que ens feu arribar es tindran en compte per tal de millorar el servei i revisar els compromisos de qualitat adquirits.


Compromisos de qualitat

1. Garantir que els usuaris valorin com “bona” o “molt bona” la competència professional del personal del Servei.
2. Posar a l’abast de tots els usuaris espais que garanteixin la confidencialitat en les entrevistes.
3. Garantir que les persones usuàries valorin com “bona” o “molt bona” l’agilitat de la tramitació presencial.
4. Garantir un temps d’espera, per a una primera atenció, inferior als 10 dies naturals.
5. Garantir que els usuaris valorin la qualitat del Servei com “bona” o “molt bona”.
6. Respondre en un termini de 48h, i si és en cap de setmana o festiu el primer dia laborable, les consultes rebudes en el correu electrònic cntl.ope@diba.cat


Avaluació del grau de compliment

Anualment, es publicarà un informe de seguiment sobre el grau de compliment dels compromisos de qualitat


Compromisos Nom de l’indicador
1. Garantir que els usuaris valorin com “bona” o “molt bona” la competència professional del personal del Servei. Valoració de la competència professional.
2. Posar a l’abast de tots els usuaris espais que garanteixin la confidencialitat en les entrevistes. Valoració de la confidencialitat dels espais.
3. Garantir que les persones usuàries valorin com “bona” o “molt bona” l’agilitat de la tramitació presencial. Valoració de l’agilitat en la tramitació presencial.
4. Garantir un temps d’espera, per a una primera atenció, inferior als 10 dies naturals. Temps mig d’espera per a una primera atenció.
5. Garantir que els usuaris valorin la qualitat del Servei com “bona” o “molt bona”. Valoració de la qualitat del Servei.
6. Respondre en un termini de 48h, i si és en cap de setmana o festiu el primer dia laborable, les consultes rebudes en el correu electrònic cntl.ope@diba.cat Temps mig de resposta de les consultes rebudes al correu: cntl.ope@diba.cat

Fitxes dels indicadors seleccionats

Valoració de la competència professional
Descripció Aquest indicador permet conèixer quin és el grau de competència professional percebut per les persones usuàries del servei de promoció econòmica, és a dir, la seva percepció sobre els coneixements, capacitats, habilitats i destreses del personal en l’exercici de les seves funcions.
Aquest indicador es mesura tenint en compte la següent escala: molt dolenta, dolenta, bona, molt bona.
Font Enquesta de satisfacció
Fórmula de càlcul (∑ respostes compet.profes. "bona" o "molt bona")/(N respostes)*100
Periodicitat Anual
Valor esperat “bona” o “molt bona”
Valor real --
Mesures correctores En cas que no s’assoleixi el valor del compromís adquirit es definiran propostes de millora en aquest àmbit com per exemple programes de formació, millora dels documents informatius, etc. Aquestes solucions es donaran a conèixer a les persones usuàries.

Valoració de la confidencialitat dels espais
Descripció Aquest indicador ofereix informació en relació amb l’adequació de l’espai per garantir la confidencialitat durant les entrevistes amb el personal del Servei.
Font Enquesta de satisfacció
Fórmula de càlcul (∑respostes "confidencialitat" Sí)/(N respostes)*100
Periodicitat Anual
Valor esperat Sí > No
Valor real --
Mesures correctores En cas que no s’assoleixi el valor del compromís adquirit, el personal tècnic del servei redactarà un informe amb propostes de millora que farà arribar al departament de serveis tècnics per tal que analitzi les mesures correctores que caldria emprendre.

Valoració de l’agilitat en la tramitació presencial
Descripció Aquest indicador mesura la percepció que tenen les persones usuràries respecte a l’agilitat de la tramitació presencial.
Font Enquesta de satisfacció
Fórmula de càlcul (∑respostes agilitat "bona" o "molt bona")/(N respostes)*100
Periodicitat Anual
Valor esperat “bona” o “molt bona”
Valor real --
Mesures correctores En cas que no s’assoleixi el valor del compromís adquirit, les respostes s’analitzaran de forma més precisa per tal d’identificar les causes que poden explicar el resultat. Un cop identificats els motius, es dissenyaran solucions a mida.
Aquestes solucions es donaran a conèixer a les persones usuàries.

Temps mig d’espera per a una primera atenció
Descripció Aquest indicador mesura el temps mig transcorregut entre el dia en què es dona la cita amb el personal del Servei i el dia de l’entrevista.
Font Quadrícula d’excel
Fórmula de càlcul (∑respostes agilitat "bona" o "molt bona")/(N respostes)*100
Periodicitat Anual
Valor esperat >10
Valor real --
Mesures correctores En cas que se superi el temps mig d’espera, s’elaborarà un informe justificatiu que expliqui el motiu d’aquest escreix i s’informarà a les persones usuàries. Si l’escreix respon a puntes de feina que es poden anticipar, es preveuran mecanismes de suport per evitar la reincidència en futures ocasions.

Valoració de la qualitat del Servei
Descripció Aquest indicador permet conèixer quin és el grau de satisfacció percebut per les persones usuàries del Servei, és a dir, la seva percepció sobre l’excel•lència del Servei.
Aquest indicador es mesura tenint en compte la següent escala: molt dolenta, dolenta, bona, molt bona.
Font Enquesta de satisfacció
Fórmula de càlcul (∑respostes qualitat "bona" o "molt bona")/(N respostes)*100
Periodicitat Anual
Valor esperat “bona” o “molt bona”
Valor real --
Mesures correctores En cas d’obtenir una valoració inferior a l’esperada, es definiran propostes de millora vinculades als suggeriments formulats per les persones usuàries.
Aquestes solucions es comunicaran a les persones usuàries.

Temps mig de resposta de les consultes rebudes al correu: cntl.ope@diba.cat
Descripció Aquest indicador mesura el temps transcorregut entre la recepció d’un correu electrònic formulant una consulta i la seva resposta.
Si la consulta es rep en cap de setmana o en dia festiu, el càlcul es computa a partir del primer dia laborable. El correu electrònic de referència és: cntl.ope@diba.cat
Font Quadrícula d’excel
Fórmula de càlcul (∑ (dia resposta-dia recepció consulta))/(N consultes correu)*100
Periodicitat Anual
Valor esperat >2 dies
Valor real --
Mesures correctores En cas que no s’assoleixi el valor del compromís adquirit, es farà una anàlisi precisa per tal d’identificar les causes que poden explicar el resultat.
Un cop identificats els motius, es dissenyaran solucions a mida, les quals seran degudament comunicades a les persones usuàries.

Darrera actualització: 26 de juny de 2023

Responsable polític

Unitat responsable

  • Àrea de promoció econòmica i ocupació

Tramitació presencial

  • Oficina de promoció econòmica
  • Cal demanar cita prèvia
  • C/ Nou, 11
  • 08540 Centelles
  • Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h

Tramitació telefònica

  • Tel. 938 811 257
  • Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Tramitació electrònica