Imprimir Ajuda'ns a millorar Carta de servei
Servei de l’ Oficina d’Atenció Ciutadana - OAC. Carta de Serveis de REGISTRE

Descripció

Es la oficina on el ciutadà s’adreça per demanar qualsevol tràmit de manera oficial a l’ Ajuntament, o a qualsevol altre administració pública de l’ Estat.


Persones destinatàries

Totes les persones, tant físiques (amb DNI) com jurídiques (amb NIF) i també entitats sense personalitat jurídica


Línies de servei

• Sol·licitud de llicència d’obres
• Sol·licitud de llicència per activitats
• Sol·licitud de certificats
• Sol·licitud de permís per parada del mercat setmanal
• Sol·licitud subvencions
• Al·legacions
• Finestreta única (documentació per trametre a altres administracions)
• Queixes i Suggeriments


Cost pel ciutadà/na

Aquest Servei és gratuït.


Canals de prestació i sol·licitud del servei

• 1- Tràmit Electrònic ONLINE pag. web www.centelles .cat
• 2- Presencial ( fins 31/12/2019 )


Equip tècnic

Gloria Oller
Elisabet Garcia
Ferran Serra


Drets i deures de les persones usuàries

Teniu dret a:
1. Ser atès o atesa amb equitat, respecte, discreció i confidencialitat en l’atenció i ús dels serveis prestats.
2. Dret a ser atès dins l’horari d’atenció sense cap tipus de discriminació per raó de sexe, llengua, raça, religió, condició social, nacionalitat o opinió.
3. Conèixer en tot moment l’estat de tramitació de les vostres sol·licituds.
4. Presenta queixes i suggeriments relatives al servei, ja sigui presencialment o a través de la web i a obtenir-ne resposta.
Heu de complir amb el deure de:
1. Fer un ús responsable de les instal·lacions.
2. Tenir una actitud de respecte en vers la resta de persones usuàries del Servei.
3. Respectar la dignitat personal i professional dels treballadors municipals.
4. Respectar els horaris del Servei.
5. Respectar l’ordre i criteris d’atenció als usuaris.


Formes de participació

1. Enquesta de satisfacció ciutadana
Periòdicament es duran a terme enquestes de satisfacció sobre l’atenció rebuda.
2. Formulació de suggeriments i queixes.
Totes les queixes i suggeriments relacionades amb el servei de Registre, es poden adreçar a l’Ajuntament c. Nou, 19, per telèfon 938810375 o per correu electrònic a cntl.ope@diba.cat
Totes les queixes i suggeriments que ens feu arribar es tindran en compte per tal de millorar el Servei i revisar els compromisos de qualitat adquirits.


Compromisos de qualitat

1. Garantir que els usuaris valorin la qualitat del Servei de la recepció de ENTRADES al registre, com “bona o molt bona”.
2. Garantir un temps d’espera de resposta, màxim 90 dies.
3. Facilitar la informació al ciutadà, de quin és el moment en què es troba el seu tràmit.


Avaluació del grau de compliment

Anualment, es publicarà un informe de seguiment sobre el grau de compliment dels compromisos de qualitat.


Compromisos Nom de l’indicador
1. Garantir que els usuaris valorin com “bona” o “molt bona” la competència professional del personal del Servei. Valoració de la competència professional.
2. Garantir que les persones usuàries valorin com “bona” o “molt bona” l’agilitat de la tramitació presencial. Valoració de l’agilitat en la tramitació presencial.
3. Garantir que els usuaris valorin com “bona” o “molt bona” la qualitat del Servei. Valoració la qualitat del servei

Fitxes dels indicadors seleccionats

Valoració de la competència professional
Descripció Aquest indicador permet conèixer quin és el grau de competència professional percebut per les persones usuàries, és a dir, la seva percepció sobre els coneixements, capacitat, habilitats i destreses del personal en l’exercici de les seves funcions.
Mesures correctores En cas que no s’assoleixi el valor del compromís adquirit es definiran propostes de millora en aquest àmbit com per exemple programes de formació, millora dels documents informatius, etc. Aquestes solucions es donaran a conèixer a les persones usuàries

Valoració de funcionalitat i confort dels espais
Descripció Aquest indicador ofereix informació en relació amb l’adequació de l’espai de la zona de recepció del Registre General de Documents
Mesures correctores En cas que no assoleixi el valor del compromís adquirit, les respostes s’analitzaran de forma més precisa per tal d’identificar les causes que poden explicar el resultat. Un cop identificats els motius, es dissenyaran solucions a mida. Aquestes solucions es donaran a conèixer a les persones usuàries.

Temps mig d’espera per Registrar un document
Descripció Aquest indicador mesura el temps mig transcorregut entre la presentació dels documents i el moment en què es lliure el Justificant corresponent.
Mesures correctores En cas que se superi el temps mig d’espera, s’ elaborarà un informe justificatiu que expliqui el motiu d’aquest escreix i s’informarà a les persones usuàries. Si l’ escreix respon a puntes de feina, es preveuran mecanismes de suport per evitar la reincidència en futures ocasions.

Valoració de la qualitat del Servei
Descripció Aquest indicador permet conèixer quin és el grau de satisfacció percebut per les persones usuàries del Servei, és a dir, la seva percepció sobre l’excel·lència del Servei.
Aquest indicador es mesura tenint en compte l’escala de Molt dolenta, Dolenta, Bona, Molt Bona
Mesures correctores En cas d’obtenir una valoració inferior a l’esperada, es definiran propostes de millora vinculades als suggeriments formulats per les persones usuàries. Aquestes solucions es comunicaran a les persones usuàries.

Darrera actualització: 29 de juliol de 2019

Responsable polític

Unitat responsable

  • Secretaria

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 18
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Tramitació telefònica

  • Tel. 938 810 375
  • Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h