Festa Major
Piscina estiu
Exposició Premi Centelles
Teatre Terra baixa
C El musical
Protocol seguretat oficines municipals
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Participació en la modificació substancial de l’Ordenança Fiscal núm.15, reguladora de la taxa de l'Escola Bressol

19/05/2022

Participació en la modificació substancial de l’Ordenança Fiscal núm.15, reguladora de la taxa de l'Escola Bressol

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a la modificació substancial de l’Ordenança Fiscal núm.15 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol, es demana l'opinió dels ciutadans respecte el següent:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de DEU DIES a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa: Reformar la taxa als efectes de revertir les situacions de mal finançament dels serveis oferts.

Necessitat i oportunitat de la seva aprovació: Donat que des de l’any 2013 no s’ha actualitzar, procedir-ne a una revisió de les condicions i preus que s’hi regulen.

Objectius de la norma: Aconseguir una millor relació cost- servei en alts estàndards de qualitat.