Protocol seguretat oficines municipals
Cicle Gaudí Tardor 2020
Formació empresarial virtual
Centelles Famílies
Formació treball virtual
Exposició Inés de Haro
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Mesures en el subministrament elèctric que s’adopten amb motiu del Reial Decret-llei 11/2020 per fer front al COVID-19

14/04/2020

Mesures en el subministrament elèctric que s’adopten amb motiu del Reial Decret-llei 11/2020 per fer front al COVID-19

CONSUMIDORS DOMÈSTICS


Garantia de subministrament d'energia elèctrica
 

 • La prohibició de tall de subministrament es generalitza a tots els consumidors, persones físiques, en el seu habitatge habitual, mentre duri la declaració d’estat d’alarma.

 • La suspensió del tall només serà possible en cas d’haver de garantir la seguretat del subministrament, persones i instal·lacions.

 • Al respecte, s’estableix que la condició d’habitatge habitual es podrà fer per qualsevol mitjà documental que ho acrediti de manera fefaent, ja sigui amb un certificat d’empadronament i/o contracte de lloguer.

 • S’estableix que el període durant el qual estigui en vigor l’estat d’alarma no computarà a efectes de terminis compresos entre el requeriment fefaent de pagament i la suspensió del subministrament per impagament.

 • El venciment dels informes de famílies vulnerables que coincideixi amb les dates compreses dins l’estat d’alarma es prorroga fins la data del 15 de setembre de 2020.

 

AUTÒNOMS I PIMES (PETITES I MITJANES EMPRESES)


1. Suspensió del pagament de factures

Consumidors amb dret a sol·licitar la suspensió del pagament factures

 • Mentre duri l'estat d'alarma, es concreta que els consumidors que tindran dret a sol·licitar la suspensió del pagament de factures corresponents a períodes de facturació que continguin dies integrats en estat d'alarma, incloent tots els conceptes de facturació, són:
  • Autònoms que acreditin aquesta condició mitjançant la seva alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o assimilable.
  • Petites i mitjanes empreses (PIMES), tal com es defineixen en l'annex I del Reglament (UE) núm 651/2014 de la Comissió Europea.
 • Després de la finalització de l'estat d'alarma, les quantitats degudes es regularitzaran a parts iguals en les factures emeses per les comercialitzadores corresponents als períodes de facturació en què s'integren els següents 6 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma.
 • S’estableix que els consumidors que s'hagin acollit a aquesta mesura no podran sol·licitar cap canvi de comercialitzadora mentre no s'hagi completat la regularització.

 

2. Flexibilització dels contractes de subministrament 

Consumidors als quals són aplicables les mesures de flexibilització dels contractes
S'estableixen un conjunt de mesures excepcionals, i mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, per als contractes de subministrament d'electricitat subscrits per autònoms -que acreditin tenir aquesta condició- i empreses (en general, sense fer distinció entre pimes i resta d'empreses) i no és aplicable a la resta de consumidors.
En concret, es preveuen dues mesures:

1. Suspensió de contractes de subministrament o modificació dels mateixos per contractar ofertes alternatives. Es preveu expressament la possibilitat de:

 • Suspendre temporalment els contractes de subministrament (o les seves pròrrogues).
 • Modificar els contractes de subministrament (o les seves pròrrogues) per a contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb contracte en vigor, amb l'objectiu d'adaptar els contractes a les noves pautes de consum derivades de la crisi Covid-19.

Es considera que en ambdós casos el consumidor es manté amb el comercialitzador amb el qual té el contracte en vigor, i no es produeix cap tipus de resolució del contracte.

2. Disminució de potència o modificació de peatge d'accés.

 • Cap d’aquestes dues mesures tindrà cost addicional.
 • S'estableix l'obligació dels distribuïdors d'atendre les sol·licituds de canvi de potència o peatge d'accés, encara que no hagi vençut l’obligació de permanència de dotze mesos des de l’última modificació contractual.
 • En el supòsit en què la petició no es pugui executar remotament, i comporti actuacions en camp, aquestes quedaran subjectes als plans de contingència adoptats i comunicats per les empreses distribuïdores.

Mesures després de la finalització de l'estat d'alarma

 • Després de la finalització de l'estat d'alarma, el consumidor disposarà d'un termini de 3 mesos per a:
 • Sol·licitar la reactivació del contracte de subministrament, en el supòsit en què s'hagués dut a terme la seva suspensió.
 • Demanar una nova modificació del contracte de subministrament.


Les reactivacions del contracte de servei d’electricitat i les modificacions dels contractes (de subministrament o d'accés) s'han de portar a terme en el termini màxim de cinc dies naturals. Es duran a terme sense cap cost addicional sempre que es realitzin en el termini de 3 mesos contemplat, a comptar a partir de la finalització de l’estat d’alarma. 

COM SOL·LICITAR-HO

Per correu electrònic a l’adreça: electracomercial@electradis.cat

A la sol·licitud haureu d’especificar concretament a quina mesura us voleu acollir amb la següent descripció:

 • Aplaçament-pagament-factures-COVID19
 • Reducció-potència-COVID19
 • Suspensió-temporal-COVID19 

És necessari que sigueu titular del contracte i adjunteu la següent documentació:

 • Fotografia del DNI per ambdós costats
 • Certificat d’inscripció al Règim Especial per a Treballadors autònoms o per compte propi (en cas de ser autònom)
 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Model A008) que indiqui el número anual mig de treballadora o document equivalent.
 • Només per reducció de potènciaSi ara mateix teniu fins a 15 kW de potència, en el mail haureu d’indicar la potència a la que voleu reduir, incloent fins el primer decimal. Si teniu més de 15 kW, haureu d’incloure fins el tercer decimal i indicar per ordre la potència per als tres períodes (punta, pla i vall).