Formació empresarial virtual
Centelles Famílies
Formació treball virtual
Exposició Inés de Haro
Cicle Gaudí Tardor 2020
Protocol seguretat oficines municipals
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Mesures lloguer per la COVID-19 Reial Decret-llei 11/2020

16/04/2020

Mesures lloguer per la COVID-19 Reial Decret-llei 11/2020

Des de l’Àrea de Participació i Habitatge posem a la vostra disposició les mesures fetes públiques després del Consell de Ministres del 31/03/2020 publicades al BOE de l’01/04/2020 com RDL 11-2020 vigents des de la seva mateixa publicació pel que fa a la protecció de llogaters i acords que afecten els contractes d'arrendament vigents:

Què passa amb les pròrrogues de contractes que vencen durant l'Estat d'Alarma? Què passa amb les pròrrogues de contractes que vencen durant l'Estat d'Alarma? Per a aquells inquilins/es que ho sol·licitin; pròrroga de 6 mesos i amb la mateixa renda de tots els contractes que tinguin el seu venciment des de l'entrada en vigor de l'Estat d'Alarma fins als 2 mesos posteriors al seu aixecament. Aquesta sol·licitud haurà de ser acceptada pel propietari/a llevat que es fixin altres termes o condicions per acord entre les parts.

A qui afecta? Persones que en el mes anterior a aquestes mesures es trobin en situació d'atur, empleats/des dins d'un ERTO o amb reducció de jornada, i autònoms/es que es declarin vulnerables o altres circumstàncies similars on es pateixin una pèrdua substancial d'ingressos no aconseguint per això el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar.

Quins requisits cal complir per a ser reconegut com a persona vulnerable?

Condicions per a ser vulnerable en relació amb el lloguer (s'han de complir totes)

 • Que cap de les persones que componen la unitat familiar sigui propietària o tingui en usdefruit un habitatge a l’Estat
 • Que el responsable de pagar el lloguer es quedi a l'atur, li hagin aplicat un ERTO, hagi reduït la seva jornada per motiu de cures (en cas de ser empresari) o hagi patit altres circumstàncies similars que suposin una "pèrdua substancial d'ingressos" en el mes anterior de sol·licitar la moratòria.
 • Que els ingressos de la unitat familiar no superin, en el mes anterior a la sol·licitud:
  • Tres vegades l'IPREM (1.613,52 euros). Quatre vegades en el cas que la família compti amb algun membre amb discapacitat, dependent o incapacitat. Cinc vegades si el deutor és discapacitat físic de al menys un 65%, o mental d'un 33%, o en casos de malaltia greu que no li permeti
  • Aquestes quantitats s'incrementaran 0,1 vegades l'IPREM per cada major de 65 anys i per cada fill (0,15 vegades en famílies monoparentals).
 • Que el pagament de la renda i els subministraments bàsics (electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, telecomunicacions i pagament de la comunitat) suposin el 35% o més dels ingressos nets de la unitat

Com es demostra la situació de vulnerabilitat?

De les següents formes: 

a) En cas de situació legal d'atur, mitjançant certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d'activitat dels treballadors/es per compte propi, mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat. 

c) Nombre de persones que habiten en l'habitatge habitual: Llibre de família, certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge als sis mesos anteriors. Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent.

En cas de no poder aportar algun dels documents, n'hi hauria prou amb una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius que impedeixen l'aportació de la renda. Després de la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini d'un mes per l'aportació dels documents que no s'haguessin facilitat.

Què passa quan un inquilí/na sol·licita una moratòria? En primer lloc, analitzar si està o no en una situació de vulnerabilitat. Durant tot el mes d'abril de l'any 2020 els inquilins/nes podran sol·licitar acords d'ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda. Aquests acords tenen efectes retroactius des de la declaració de l'Estat d'Alarma al 14/03/2020. 

Què passa si un llogater/a que NO està en una situació vulnerable sol·licita un acord de moratòria? En aquest cas l'arrendador/a no està obligat a acceptar aquesta sol·licitud, però sempre són possibles i, aconsellables, els pactes entre les parts donada la complexitat de la situació actual.

Què passa quan un inquilína que SI està situació vulnerable sol·licita un acord? Cal distingir si l'arrendador/a és gran tenidor/a o petit/a propietari/a:

Els considerats grans propietaris/es (més de 10 immobles excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2. No confondre amb la reforma de la Llei catalana de l'Habitatge que són més de 15 habitatges) estaran obligats a triar entre dues opcions.

En el cas del gran tenidor/a, si no s'ha arribat a un acord previ entre llogater/a i el gran arrendador/a, aquest/a últim/a ha d'oferir en el termini de 7 dies laborables una de les següents alternatives:

a) Una reducció del 50% de la renda durant el temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents si el termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de la COVID-19, amb un màxim en tot cas de quatre mesos.

b) Una moratòria en el pagament de la renda que s'aplicarà de manera automàtica a partir de la següent mensualitat (amb efectes retroactius) i que afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa de la COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos.

L’esmentada renda s'ajornarà, a partir de la següent mensualitat de la renda. Es fraccionaran les quotes durant un màxim de tres anys, que es compten a partir de el moment en què se superi la situació de vulnerabilitat, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans esmentats, i sempre dins del termini al llarg del qual continuï la vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les pròrrogues (És a dir, en contractes inferiors a tres anys, la fragmentació de la renda ajornada es farà pel període que quedi pendent per complir).
L'inquilí/na no tindrà cap tipus de penalització i les quantitats ajornades seran retornades a la persona arrendadora sense interessos.

En el cas del/la petit/a propietari/a?  (Tant vulnerables com no vulnerables). Sempre prevaldrà la llibertat de pactes pel que es podrà acceptar, voluntàriament, l'ajornament del pagament de la renda o la condonació total o parcial de la mateixa. El propietari/a tindrà set dies laborables per acceptar les condicions de proposta de pacte, però en cas de no acceptar l'ajornament o condonació (perquè, per exemple, no pogués permetre-s’ho econòmicament), el llogater/a vulnerable tindrà accés a el programa d'ajudes de finançament regulades en el reial decret, com són les ajudes directes o un microcrèdit de l'ICO.

En què consisteix el programa d'ajudes per a finançar el pagament de les rendes? En cas que l'arrendador/a particular i el llogater/a vulnerable no arribin a un acord per a l'ajornament temporal o fraccionament ajornat del deute de la renda, aquest/a podrà tenir accés a el programa d'ajudes transitòries de finançament:

 • Els ajuts podran cobrir un import màxim de sis mensualitats de la renda de lloguer.
 • Podran accedir tots aquells arrendataris/es que es trobin en situació de vulnerabilitat sobrevinguda com a conseqüència de l'expansió de la COVID-19.
 • Els inquilins/es els propietaris/es dels quals siguin grans tenidors/es també poden accedir a aquests ajuts.
 • Avals, sense interessos, durant fins a 14 anys, perquè els bancs1 donin préstecs a les persones en situació de vulnerabilitat (el que inclourà com a mínim les de la llista que inclou aquest article) que es retornaran en sis anys i, en casos excepcionals, es poden prorrogar altres quatre.
 • En paral·lel, es posarà en marxa un nou programa d'ajudes al lloguer, ja amb la mirada posada a mig termini. Tot i que el màxim que estableix el Decret Llei per a aquesta subvenció és de 900 euros al mes i fins al 100% del lloguer (o per pagar el préstec sol·licitat durant la crisi), seran les comunitats autònomes les que ho posin en marxa i decideixin la quantia.

¿Llogaters/es que s'acullen sense ser vulnerables? La persona o persones que s'hagin beneficiat d'una moratòria del deute arrendament del seu habitatge habitual i/o d'ajuts públics sense reunir els requisits seran responsables dels danys i perjudicis que s'hagin pogut produir. L'import d'aquests danys no podrà ser inferior al benefici indegudament obtingut per la persona arrendatària per l'aplicació de la norma.

La comprovació dels requisits i documents aportats per a la concessió d'ajudes podran ser verificats per les comunitats autònomes amb posterioritat a la resolució de concessió de l'ajut.

Què passa amb els desnonaments? Ajorna fins a sis mesos des de la fi de l'estat d'alarma els desnonaments de lloguers en què no hi hagi un habitatge alternatiu. El decidirà un jutge/sa i, per fer-ho, la persona afectada haurà de demostrar que compleix els criteris de vulnerabilitat.

Què passa amb el veto a el tall de subministraments d'electricitat, gas i aigua per a totes les llars? Les mesures aprovades fins ara prohibien el tall d'electricitat, gas i aigua a persones vulnerables. Aquest Decret Llei amplia aquest veto a tota la ciutadania, però en el cas de l'habitatge habitual. Durant l'estat d'alarma, les empreses no podran tallar el servei, com tampoc poden tallar la línia de telèfon o Internet. 

Els préstecs son en realitat avals de l'Estat on els diners els donaran les entitats bancàries seguint els seus protocols de riscos habituals. 

» FAQ’s en relació als seus contractes de lloguer i hipoteca (Preguntes i respostes)