Festa Major
Sardnes
Piscina estiu
Exposició Premi Centelles
Teatre Terra baixa
C El musical
Protocol seguretat oficines municipals
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Ajut d’urgència per a persones afectades econòmicament per la COVID-19

30/04/2020

Ajut d’urgència per a persones afectades econòmicament per la COVID-19

L’Ajuntament de Centelles informa de la convocatòria de l’Ajut d’Urgència del Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya que regula la tramitació i concessió de la prestació econòmica extraordinària, de pagament únic, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. Per a poder accedir a l’ajut cal complir els requisits següents:

- Tenir més de divuit anys.

- Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

- Trobar-se en alguna de les situacions següents:

  • Ser treballadora per compte d'altri i haver estat afectada per un ERTO, o bé tenir extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària del COVID19.
  • Ser treballadora per compte pròpia i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària del COVID19.
  • Haver patit una reducció involuntària de les rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID19. En el cas de persones amb una antiguitat inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d'inici efectiu.
  • Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser, en mitjana mensual, inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.
  • La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.
  • En el cas dels treballadores fixes discontínues, s'han d'aplicar al compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició.

- La quantia de la prestació és de 200 euros, de pagament únic.

- La prestació és compatible amb la percepció d'altres ajuts i prestacions estatals d'atur i per a l'ocupació, de cessament d'activitat, de prestacions econòmiques percebudes de manera regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació que concedeixi la Generalitat de Catalunya i altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual d'aquests no supera el límit establert.

- La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d'aquestes

- El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.

- Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les prestacions s'han de formalitzar pel canal electrònic. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya

Aquest formulari específic de la convocatòria és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud. Un cop emplenat, s'ha de presentar electrònicament mitjançant l'apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

- Les sol·licituds es poden presentar a partir del 30 d’abril i el termini restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació.

- El compliment dels requisits per obtenir la prestació s'ha d'acreditar en fase de tramitació mitjançant la sol·licitud, en la qual la persona sol·licitant ha de declarar responsablement els requisits, sense obviar que l'òrgan gestor, pugui requerir la documentació justificativa del compliment dels requisits que es declaren en la sol·licitud presentada.

- Un cop revisades les sol·licituds, i després de la comprovació dels requisits d'accés, en el termini de set dies hàbils a comptar des de l'entrada de la sol·licitud, es dicta resolució d'atorgament o denegació de les prestacions. En el termini de set dies hàbils a comptar des de l'emissió de la resolució s'efectuarà l'abonament mitjançant transferència bancària. En cas que s'hagi finalitzat el termini establert i no s'hagi notificat la resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.