Protocol seguretat oficines municipals
Cicle Gaudí Tardor 2020
Formació empresarial virtual
Centelles Famílies
Formació treball virtual
Exposició Inés de Haro
Imprimir Ajuda'ns a millorar Comunicació

Subsidis per a fer front al Covid-19

05/05/2020

Subsidis per a fer front al Covid-19

En el marc de les mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID19, a partir del 5 de maig es podran sol.licitar:

▪ Subsidi excepcional per finalització de contracte temporal
▪ Subsidi extraordinari per a persones empleades de la llar  

SUBSIDI EXCEPCIONAL PER FINALITZACIÓ DE CONTRACTE TEMPORAL

Resolució d'1 de maig de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi excepcional per desocupació que regula l'article 33 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID19 

Subsidi d’atur excepcional per a les persones treballadores, el contracte de treball de les quals va finalitzar després de la declaració de l’estat i els hi manquen les cotitzacions suficients per accedir a la protecció d’atur, i que no han pogut accedir a un ERTO. Per tenir dret a aquesta prestació excepcional no cal cap període de carència, l’únic requisit és que el contracte de treball finalitzat sigui almenys de dos mesos.

Persones destinatàries
Les persones treballadores han de complir aquestes condicions:
▪ Estar inscrites com a demandants d’ocupació
▪ No percebre cap renda mínima per part de cap administració pública
▪ Haver cessat involuntàriament del contracte de treball per compte aliena
▪ I no estar treballant per compte pròpia o aliena a jornada complerta. 

Característiques del subsidi
▪ La durada d’aquest subsidi serà d’un mes, ampliable si així es determina per real decret-llei, i només es podrà percebre una vegada.
▪ L’import d’aquest subsidi serà igual al 80 % de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples mensual vigent, al marge que hagués treballat a jornada complerta o a temps parcial.
▪ El SEPE pagarà l’ajuda econòmica a partir del mes següent al de la sol·licitud. 

Més informació i presentació de sol·licituds
Al SEPE telemàticament, o pels altres mitjans previstos a la llei del procediment administratiu comú, des del dia 5 de maig i fins un mes després de la finalització de la vigència de la declaració de l’estat d’alarma.

» Decret

 

SUBSIDI EXTRAORDINARI PER A PERSONES EMPLEADES DE LA LLAR

Resolució de 30 d'abril de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es desenvolupa el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat social regulat en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19 
▪ Subsidi extraordinari per falta o reducció d’activitat de les persones integrades en el sistema especial per als empleats de la llar.
▪ L’import del subsidi dependrà de la retribució percebuda anteriorment, així com de la reducció de l’activitat. Per tant, el subsidi és compatible amb el manteniment d’altres activitats i l’import màxim a percebre serà l’import mensual del salari mínim interprofessional, atès que les persones empleades de la llar d’aquest règim especial de la seguretat social no tenen dret a la prestació d’atur. 

Persones destinatàries
Tenen dret a aquest subsidi les persones incloses en aquest règim especial de la seguretat social que hagin estat acomiadades o hagin deixat de prestar serveis temporalment, totalment o parcial, per causes alienes a la seva voluntat per evitar la propagació de la COVID-19.

Característiques del subsidi
▪ 
La percepció del subsidi és incompatible amb ser beneficiari d’un subsidi per incapacitat temporal, el gaudiment d’un permís retribuït recuperable, o haver aconseguit una ocupació després de la sol·licitud del subsidi i la suma dels imports percebuts sigui superior al salari mínim interprofessional.
▪ Aquest subsidi es percebrà per períodes mensuals des de la data de naixement del dret fins al final de la seva duració si es mantenen els fets que van determinar la seva concessió.
▪ La persona beneficiària ha de comunicar els causes d’incompatibilitat i aleshores la percepció del subsidi s’interromp, però es pot tornar a demanar quan desapareixen les causes d’incompatibilitat, llevat que el dret al subsidi s’hagi extingit per causa de sanció. 

Més informació i Presentació de sol·licituds
Al SEPE telemàticament o pels mitjans previstes a la llei de procediment administratiu comú, des del dia 5 de maig i mentre duri aquesta mesura.

» Decret