Imprimir Ajuda'ns a millorar Informació contractual

Perfil del contractant

En acompliment de què estableix l'article 63 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Centelles ha creat aquest apartat de la web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament de Centelles conforme al precepte legal esmentat.

Mitjançant els següents enllaços podreu accedir al Perfil del contractant. Les actes de les meses de contractació es troben en cada expedient concret.

Convocatòries de personal

D'acord amb l'establert article 121 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament a les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l'Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l'exercici de dites funciones.

Convenis

Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades.

Darrera actualització: 6 de març de 2023

Més informació