Imprimir Ajuda'ns a millorar Ordenances Municipals
Número Ordenança
1 Impost sobre els béns immobles
2 Impost sobre activitats econòmiques
2.2 Taxa per la llicència d'autotaxi
2.5 Taxa de clavagueram
2.7 Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
4 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
6 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
8 Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
9 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
10 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
11 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
12 Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública
13 Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
15 Taxa per la prestació del servei de les escoles bressol
16 Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local
17 Taxa pel subministrament d'aigua
18 Taxa per expedició de documents administratius
20 Taxa per llicències o comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme
21 Taxa per a la prestació del servei a les piscines municipals i altres instal·lacions
22 Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans
23 Taxa per estada en residència d'avis
24 Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats
26 Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals
28 Taxa pel servei de prevenció i extinció d'incendis i de protecció general de persones i béns
30 Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
31 Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals
Ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics de companyia
Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions
Ordenança municipal reguladora de l’ús de l’àrea d’autocaravanes


Darrera actualització: 29 de desembre de 2023