Imprimir Ajuda'ns a millorar Període mitjà de pagament

Les administracions estan obligades a saldar les factures dels proveïdors per llei en un màxim de 60 dies: 30 dies a comptar des que s’aprova la factura i 30 més per a efectuar el pagament.
El PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador diferent respecte el període legal de pagament establert. Per tant, un import negatiu indica que l’Ajuntament paga, de mitjana, abans de 30 dies naturals des de la data de registre de la factura.
L’Ajuntament de Centelles té un PMP negatiu, fet que constata el la promptitud dels pagaments a proveïdors i contractistes i, per tant, el compliment amb el període mitjà de pagament.

El canvi en el PMP de l’Ajuntament de Centelles i de la Residència Sant Gabriel a partir del 2019 es deu al canvi en la metodologia del càlcul: l’Ajuntament ha aplicat la modificació en la metodologia del càlcul del PMP de les Administracions Públiques d’acord amb el Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es modifica el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció dels recursos dels règims de finançament, previstos a Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

SEGON TRIMESTRE 2020
Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral 10,53
Entitat Ràtio operacions pagades Ràtio operacions pendents Període mitjà de pagament
Ajuntament de Centelles 1,94 212,45 12
OAL Residència Sant Gabriel 0 0 0

Glossari econòmic

- Ràtio d’operacions pagades: indica el nombre de dies, de mitjana, en què l’Ajuntament ha realitzat el pagament als proveïdors durant el trimestre analitzat.

- Ràtio d’operacions pendents: indica l’antiguitat, de mitjana, de les factures pendents de pagament a la fi del trimestre analitzat.

- Període Mitjà de Pagament (PMP): és la mitjana entre ambdues ràtios, calculada segons la següent fórmula:
PMP = (ràtio d’operacions pagades*import total de pagaments realitzats+ràtio d’operacions pendents*import total de pagaments pendents) / (import total de pagaments realitzats+import total de pagaments pendents)

Dades comunicades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Període Mitjà de Pagament d'acord amb el Reial Decret 635/2014, del 25 de juliol que estableix la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques, les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, i la seva publicació en el portal web de la corporació local, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Darrera actualització: 17 d'agost de 2020

Més informació

Relacionat