Imprimir Ajuda'ns a millorar Junta de Govern

Descripció

Els articles 2.3 i 22.4 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix que la Junta de Govern Local ha d'existir en tots els municipis on la població sigui superior a 5.000 habitants. Les seves funcions són les que delega el Ple Municipal i l'alcalde.

Composició

La Junta està formada per l'alcalde Josep Paré Aregall i tots els tinents/es alcaldes: Josep Arisa Argemí, Antoni Castells Preseguer, Neus Verdaguer Paré i Roser Castro Baena. La resta de regidors, Anna Chávez Calm, Jordi Romeu Surriba, Aina Galceran Vilardell i Jordi Valls Pérez, que no són membres de la Junta, poden ser convidats per l'alcalde per assistir-hi amb veu però sense vot.

Les actes

Els extractes dels acords de la Junta de Govern compleixen els requisits de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la Recomanació 1/2008, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

Per aquest motiu, es publica l'extracte, eliminant les dades de caràcter personal susceptibles de protecció. Les actes originals les custodia la secretaria de l'Ajuntament de Centelles i les persones que tinguin la condició de legitimades hi poden accedir.

Competències

Segons l’article 23 de la Llei 7/85, la Junta de Govern Local s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, adonant al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local:
a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Convocatòries i actes

Juntes de govern 2023
5 de juliol de 2023 Sessió ordinària Convocatòria 05/07/2023 Extracte acta Junta de govern 05/07/2023
14 de juny de 2023 Sessió ordinària Convocatòria 14/06/2023
7 de juny de 2023 Sessió ordinària Convocatòria 07/06/2023 Extracte acta Junta de govern 07/06/2023
17 de maig de 2023 Sessió ordinària Convocatòria 17/05/2023 Extracte acta Junta de govern 17/05/2023
2 de maig de 2023 Sessió ordinària Convocatòria 02/05/2023 Extracte acta Junta de govern 02/05/2023
19 d'abril de 2023 Sessió ordinària Convocatòria 19/04/2023 Extracte acta Junta de govern 19/04/2023
12 d'abril de 2023 Sessió ordinària Convocatòria 12/04/2023 Extracte acta Junta de govern 12/04/2023
15 de març de 2023 Sessió ordinària Convocatòria 15/03/2023 Extracte acta Junta de govern 15/03/2023
1 de març de 2023 Sessió ordinària Convocatòria 1/03/2023 Extracte acta Junta de govern 1/03/2023
15 de febrer de 2023 Sessió ordinària Convocatòria 15/02/2023 Extracte acta Junta de govern 15/02/2023
1 de febrer de 2023 Sessió ordinària Convocatòria 1/02/2023 Extracte acta Junta de govern 1/02/2023
18 de gener de 2023 Sessió ordinària Convocatòria 18/01/2023 Extracte acta Junta de govern 18/01/2023

Darrera actualització: 19 d'octubre de 2023

Calendari 2023

Relacionat