Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Ajuts per activitats esportives

Descripció

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts individuals a les famílies residents a Centelles, amb fills de 3 a 18 anys.
En aquesta convocatòria, els ajuts atorgats es destinaran a reduir part del cost de la quota periòdica (sigui mensual, trimestral o anual) de l’activitat esportiva que s’hagi realitzat durant l’any 2020-2021.
Aquests ajuts són subvencionats pel Departament d’Esports de la Diputació de Barcelona i per l’Ajuntament de Centelles.


Qui el pot demanar

Els ajuts van adreçats a les famílies empadronades a Centelles.

Els menors de 3 a 18 anys han de realitzar una activitat esportiva sigui en una entitat esportiva de Centelles o gestionada per l’AMPA d’alguns dels centres escolars del municipi.

Són requisits indispensables per poder rebre aquests ajuts:

a) La renda de les famílies que sol·liciten l’ajut no pot superar el llindar de l’índex de renda de suficiència de Catalunya amb un percentatge corrector que s’estableix a continuació:
a. Famílies de dos membres: 18.325,58 €/any
b. Famílies de tres membres: 21.512,68 €/any
c. Famílies de quatre membres: 23.903,04 €/any
d. Famílies de cinc membres: 27.090 €/any
e. Famílies de sis membres o més: 29.480,36 €/any

La renda de les famílies, als efectes d’aquests d’ajuts, s’obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de la unitat familiar, de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques i/o justificants d’ingressos actuals amb nòmines, prestacions i pensions.

En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent atenció de serveis socials rellevant (més de 3 entrevistes en l’últim any), l’Ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d’acord amb la informació de què disposi.

b) No ser titulars, els membres de la unitat de convivència , de dipòsits en efectiu o valors, la suma dels quals superin els 5.000€.

c) L’aprofitament de l’activitat esportiva: la comissió tècnica dels ajuts podrà revocar, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, la concessió de les beques per manca d’aprofitament de l’adjudicatari i per la manca de pagament de la quota.

Criteris d’atorgament dels ajuts

1.- Com a criteri per atorgar l’ajut econòmic es tindrà en compte els ingressos familiars: no seran beneficiaris d’aquests ajuts les famílies amb ingressos superiors als indicats en el llindar econòmic. La única excepció de no tenir en compte els ingressos familiars serà quan l’Equip de Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària valori que la família és d’alt risc social.
L’aprovació dels ajuts s’ajustarà en funció de la disponibilitat pressupostària, que per aquest any 2020 serà de 10.500€.

2.- Un cop la família compleixi el criteri econòmic d’accés, es tindrà en compte si la família és monoparental i/o família nombrosa. També es tindrà en compte si la família és atesa per Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària de Centelles, entenent que com a mínim hi ha un seguiment de 3 entrevistes fetes l’últim any o bé és una família d’alt risc social. Aquests dos criteris a tenir en compte en aquestes bases donaran major puntuació.
L’import a concedir a cada beneficiari es determinarà entre els/les sol.licitants, en relació als punts assignats.

3.- Cada família pot sol·licitar ajut econòmic per una sola activitat esportiva i en una sola convocatòria per fill. L’import i percentatge dels ajuts que s’atorguin no excedirà del cost total de les activitats subvencionades i sempre amb el límit de la consignació pressupostària anteriorment fixada.
La quantitat d’ajut màxim per nen/a serà de 300€/any, d’acord amb els percentatges esmentats en el present punt.
Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en estimades, amb els punts obtinguts, i desestimades.
Els beneficiaris que hi concorrin hauran d’obtenir una puntuació mínima de dos punts corresponent al criteri econòmic.
L’import a concedir a la família es determinarà en proporció al nombre de punts obtinguts, al nombre de sol·licituds presentades i al crèdit pressupostari disponible.


Termini de presentació de sol·licitud

El termini és del 29 de juliol al 7 d’octubre del 2020 o fins esgotament de les partides pressupostàries.


Documentació

Darrera actualització: 23 de juliol de 2020

Documentació

Tramitació online

Més informació