Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Ajuts per activitats esportives

Descripció

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament d’ajuts individuals a les famílies residents a Centelles, amb fills de 3 a 18 anys.
En aquesta convocatòria, els ajuts atorgats es destinaran a reduir part del cost de la quota periòdica (sigui mensual, trimestral o anual) de l’activitat esportiva que es realitzarà durant el curs escolar 2023-2024.
Aquests ajuts són subvencionats pel Departament d’Esports de la Diputació de Barcelona i per l’Ajuntament de Centelles.
La convocatòria serà publicada al taulell de l’Ajuntament de Centelles i es comunicarà a cada entitat esportiva o AFA del municipi.


Qui el pot demanar

Els ajuts van adreçats a les famílies empadronades a Centelles.

Els menors han de realitzar una activitat esportiva sigui en una entitat esportiva de Centelles o gestionada per l’AFA dels centres escolars del municipi.

Són requisits indispensables per poder rebre aquests ajuts:

a) La renda de les famílies que sol·liciten l’ajut no pot superar el llindar de l’índex de renda de suficiència de Catalunya amb un percentatge corrector que s’estableix a continuació:
a. Famílies de dos membres: 18.325,58 €/any
b. Famílies de tres membres: 21.512,68 €/any
c. Famílies de quatre membres: 23.903,04 €/any
d. Famílies de cinc membres: 27.090 €/any
e. Famílies de sis membres o més: 29.480,36 €/any
La renda de les famílies, als efectes d’aquests d’ajuts, s’obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de la unitat familiar, de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques i/o justificants d’ingressos actuals amb nòmines, prestacions i pensions.
En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida a la capacitat econòmica i estiguin rebent atenció de serveis socials rellevant (més de 3 entrevistes en l’últim any), l’Ajuntament podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d’acord amb la informació de què disposi.

b) No ser titulars, els membres de la unitat de convivència , de dipòsits en efectiu o valors, la suma dels quals superin els 5000€.

c) L’aprofitament de l’activitat esportiva: la comissió tècnica dels ajuts podrà revocar, amb l’audiència prèvia de la persona interessada, la concessió de les beques per manca d’aprofitament de l’adjudicatari i per la manca de pagament de la quota.

Crèdit pressupostari i import de la subvenció

L’import que es destinarà per aquesta convocatòria serà de 5.000€
S’imputaran a les següents partides pressupostàries de l’Ajuntament:
- 5000€, partida pressupostària 231-48000.
Tot això, sense perjudici de les modificacions que es puguin acordar. No es podrà atorgar subvencions per import superior a la consignació pressupostària.
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà de forma proporcional entre els sol·licitants, en relació als punts assignats.

Criteris d’atorgament dels ajuts

1.- Com a criteri per atorgar l’ajut econòmic es tindrà en compte els ingressos familiars: no seran beneficiaris d’aquests ajuts les famílies amb ingressos superiors als indicats en el llindar econòmic. La única excepció de no tenir en compte els ingressos familiars serà quan l’Equip de Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària valori que la família és d’alt risc social.
L’aprovació dels ajuts s’ajustarà en funció de la disponibilitat pressupostària, que per aquest any 2023 serà de 5000€.

2.- Un cop la família compleixi el criteri econòmic d’accés, es tindrà en compte si la família és monoparental i/o família nombrosa. També es tindrà en compte si la família és atesa per Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària de Centelles, entenent que com a mínim hi ha un seguiment de 3 entrevistes fetes l’últim any o bé és una família d’alt risc social. Aquests dos criteris a tenir en compte en aquestes bases donaran major puntuació.
L’import a concedir a cada beneficiari es determinarà entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats.

3.-Cada família pot sol·licitar ajut econòmic per una sola activitat esportiva i en una sola convocatòria per fill.
L’import i percentatge dels ajuts que s’atorguin no excedirà del cost total de les activitats subvencionades i sempre amb el límit de la consignació pressupostària anteriorment fixada.

La quantitat d’ajut màxim per nen/a serà de 150€/any d’acord amb els percentatges esmentats en el present punt o de 200€/any per aquells casos excepcionals que siguin valorats per l’equip de serveis socials com d’alt risc social o pel fet que s’ampliï o sobri partida pressupostària per fer front a les necessitats descrites.

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en estimades, amb els punts obtinguts, i desestimades.
Els beneficiaris que hi concorrin hauran d’obtenir una puntuació mínima de dos punts corresponent al criteri econòmic.
L’import a concedir a la família es determinarà en proporció al nombre de punts obtinguts, al nombre de sol·licituds presentades i al crèdit pressupostari disponible.

Convocatòria i presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es formalitzaran a través dels models de sol·licituds que estaran a l’abast dels interessats a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i als Serveis Socials de l’Ajuntament de Centelles i es presentaran en el registre de l’Ajuntament (Oficina d’Atenció Ciutadana) dins el calendari establert.
El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes subvencions començarà el dia 12 de juliol de 2023 i finalitzarà en data 6 d’octubre de 2023 o fins l’esgotament de les partides pressupostàries.


Documentació

Darrera actualització: 11 de juliol de 2023

Documentació

Més informació