Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Subvencions i ajuts per entitats esportives

Descripció

L'objecte i la finalitat de les presents Bases és la de regular, de fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament en l’àmbit d’esports destinades a oferir un suport econòmic a les entitats esportives que realitzin activitats dirigides a fomentar i fer promoció de l’esport i l’activitat física al municipi.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i reuneixin les següents condicions:
• Les persones jurídiques de l’àmbit esportiu, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
- Persones jurídiques que tinguin la seu social a Centelles.
- Persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat sense ànim de lucre.

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a les Bases.


Període d’execució

Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar les despeses pròpies de l’entitat (Programes per a competicions oficials) o a l’organització d’esdeveniments esportius (Esdeveniments esportius puntuals) desenvolupats durant el següent període: de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019.


Termini presentació sol·licituds

30 dies a partir de la publicació del BOP.


Com iniciar el tràmit

Únicament es pot fer telemàticament.


Darrera actualització: 2 d'octubre de 2019

Documentació

Tramitació online

Més informació