Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Proposta de cessió temporal de documentació a l'Arxiu municipal per a ser reproduïda

Descripció

Aquest tràmit permet regular la cessió temporal de documentació de particulars, empreses, entitats, famílies, etc. a l’Ajuntament de Centelles per a que l’Arxiu Municipal de Centelles en faci una reproducció.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

Cal complir el requisit següent:
1. Ser propietari de la documentació o actuar com a representant. Els documents objecte de la cessió temporal han de ser prioritàriament originals.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.


Més informació

Pot ser objecte de cessió temporal qualsevol document que tingui vinculació amb Centelles entès com tota expressió en llenguatge oral, escrit, d'imatges o de sons, natural o codificat, recollida en qualsevol mena de suport material, i qualsevol altra expressió gràfica que constitueixi un testimoni de les funcions i les activitats socials de l'home i dels grups humans, amb exclusió de les obres d'investigació o de creació en els termes que estableix l’article 19.1 de la Llei 9/93, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i que es consideri d’interès per a la col·lectivitat pel seu valor informatiu i cultural i del que se’n vulgui afavorir la seva preservació i divulgació.
La cessió temporal de documentació per a la seva reproducció no suposa en cap cas el traspàs de la titularitat, que resta en mans del propietari. L’Arxiu Municipal de Centelles assumeix la gestió de la documentació fins a la seva devolució. La reproducció resultant s’integrarà als fons de l’Arxiu Municipal de Centelles per a les finalitats de servei públic pròpies de l’Ajuntament de Centelles, limitat a un ús cultural i d’investigació.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre l'accés, avaluació i tria de documents.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 21 de març de 2018

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Més informació