Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Proposta de donació de documentació a l'Arxiu municipal

Descripció

Aquest tràmit permet regular la donació de documentació de particulars, empreses, entitats, famílies, etc. a l’Ajuntament de Centelles i el seu ingrés a l’Arxiu Municipal de Centelles.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

Cal complir el requisit següent:
1. Ser propietari de la documentació o actuar com a representant. Els documents objecte de la donació han de ser prioritàriament originals. En cas que el sol·licitant sigui titular dels drets d’explotació també es cediran aquests drets per facilitar la utilització dels documents.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.


Més informació

Pot ser objecte de donació qualsevol document que tingui vinculació amb Centelles entès com tota expressió en llenguatge oral, escrit, d'imatges o de sons, natural o codificat, recollida en qualsevol mena de suport material, i qualsevol altra expressió gràfica que constitueixi un testimoni de les funcions i les activitats socials de l'home i dels grups humans, amb exclusió de les obres d'investigació o de creació en els termes que estableix l’article 19.1 de la Llei 9/93, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català, i que es consideri d’interès per a la col·lectivitat pel seu valor informatiu i cultural i del que se’n vulgui afavorir la seva preservació i divulgació.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre l'accés, avaluació i tria de documents.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 21 de març de 2018

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Més informació