Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Sol·licitud de consulta de documentació a l'Arxiu Municipal

Descripció

Aquest tràmit permet consultar la documentació (no sotmesa a restricció d'accés) que es troba a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament: documentació administrativa, butlletins oficials, bases de dades de legislació i jurisprudència, revistes, cartells, fullets, plànols i altres documents.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Document de compromisos de confidencialitat.


Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.


Més informació

La consulta de la documentació pot ser denegada o restringida segons el que estableix la legislació que regula l’accés a la informació pública, no obstant es permet la consulta d’aquesta documentació exclusivament amb finalitats de recerca històrica, científica o cultural. En aquest cas l’Ajuntament pot fer signar el document de compromisos de confidencialitat al sol·licitant.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre l'accés, avaluació i tria de documents.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 27 de juny de 2019

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Tramitació online

Més informació