Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Sol·licitud de reproducció de documentació de l'Arxiu municipal

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la reproducció de la documentació que es troba a l’Arxiu Municipal de Centelles.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

No cal aportar cap documentació.


Més informació

La reproducció de la documentació pot estar limitada per la legislació de protecció de dades de caràcter personal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual i per les condicions de conservació de la documentació. La realització de reproduccions pot estar subjecte a una contraprestació econòmica segons els preus públics establerts i en cas d’haver d’encarregar la realització de la reproducció a un tercer segons l’import de l’operació. Si no s’especifica el contrari en la sol·licitud la reproducció que s’obté és privada amb finalitats personals, docents, d’estudi o recerca i no comercials.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents. Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre l'accés, avaluació i tria de documents.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 21 de març de 2018

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Més informació