Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Petició del servei de teleassistència domiciliària

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei de teleassistència per a persones que per motius de salut, edat avançada, invalidesa, aïllament, etc. es troben en una situació de risc que fa necessària una atenció continuada. El servei dóna dret a disposar d'un aparell al domicili que possibilita mantenir un contacte verbal en cas de situacions d'urgència o necessitat.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:
1. Disposar de telèfon i xarxa elèctrica en el domicili.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles. Cal demanar cita prèvia.
• Telefònicament.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Informe de salut de la persona per a la qual es sol·licita el servei.
3. Volant de convivència.
4. Fotocòpia del certificat de l’import de la pensió actualitzat.
5. Rebut de lloguer, si l’habitatge és de lloguer, o bé un rebut de l’IBI, si l’habitatge és de propietat


Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 19 de juny de 2019

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 9 a 14h
  • Cal demanar cita prèvia

Tramitació telefònica

  • Tel. 938 810 375 Ext. 201

Més informació