Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Reclamació o denúncia de consum (OMIC)

Descripció

Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.


Preu

Gratuït


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Oficina de Promoció Econòmica.
• Telefònicament.
• Per correu electrònic.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Imprès específic de sol·licitud degudament complimentat.
2. Fotocòpia de tota la documentació que calgui per justificar la exposició (factures, tiquets, publicitat, pressupostos, contractes, etc.)
3. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport).


Tràmit pas a pas

Presentació de la reclamació/denúncia amb la documentació corresponent.


Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
Decret 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 19 de juny de 2019

Tramitació presencial

  • Oficina de Promoció Econòmica
  • C9 Nou, 11, baixos
  • 08540 Centelles

Tramitació telefònica

  • Tel. 938 811 257

Tramitació electrònica

Més informació