Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Descripció

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.
Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.


Preu

Segons ordenança fiscal.


Qui el pot demanar

Tant el transmitent com el nou titular.


Període de l'any en que es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.


Termini de sol·licitud

La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.


Requisits a complir

1. El titular transmitent ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia vigent.
2. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

1. Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou si se'n disposa.
• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.
• Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.


Termini de resolució

Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
Ordenances municipals.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Darrera actualització: 12 de febrer de 2020

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Tramitació online

Més informació