Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic

Descripció

Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a “Declaració responsable” de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.


Preu

Segons ordenança fiscal.


Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.


Període de l'any en que es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.


Termini de sol·licitud

La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.


Requisits a complir

• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
• Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
• Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat, amb el qual declara. S’haurà de declarar responsablement:
• Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
• Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment.
• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que les dades consignades a la declaració són certes.


Termini de resolució

No hi ha resolució.
Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Darrera actualització: 30 d'abril de 2021

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Tramitació online

Més informació