Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Descripció

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació, (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.


Preu

Segons ordenança fiscal.


Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

La Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat es presenta quan es vol iniciar l’activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.


Requisits a complir

• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
• Disposar del projecte tècnic de l’activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment, signat per un tècnic competent.
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.
• En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
a. Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis.
b. Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d’incendis.
• Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

1.Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
• Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
• Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
• Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
3. Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.
4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
5. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
6. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
7. Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”).


Termini de resolució

No hi ha resolució.
Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Darrera actualització: 30 d'abril

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Tramitació online

Més informació