Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Declaració responsable en matèria de salut alimentària

Descripció

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.
Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats. Aquests establiments també hi estan sotmesos quan subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.


Preu

Segons ordenança fiscal.


Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims.
Abans de l’inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.


Requisits a complir

Presentació simultània de la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment.
Haver obtingut la llicència d’activitat de l’establiment si està subjecte a aquest règim.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d’acord amb el model normalitzat.


Termini de resolució

No hi ha resolució.


Normativa general que afecta al tràmit

Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Darrera actualització: 12 de febrer de 2020

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Tramitació online

Més informació