Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Sol·licitud informe previ en matèria d’incendis

Descripció

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.


Preu

Segons ordenança fiscal.


Qui el pot demanar

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.


Període de l'any en que es pot demanar

Es pot presentar en qualsevol moment.


Termini de sol·licitud

Prèviament a l’inici de l’activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.


Requisits a complir

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

1. Sol•licitud d’acord amb el model normalitzat.
2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya).
3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya).
4. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis.
5. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.


Termini de resolució

El termini per resoldre la petició d’informe per part de l’òrgan de la Generalitat és de dos mesos des que entra la petició fins que s’emet l’informe.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.


Efectes del silenci administratiu

En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s’hagi emès l’informe, s’entén que l’informe és favorable.


Darrera actualització: 12 de febrer de 2020

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Tramitació online

Més informació