Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Petició de cessió o lloguer de material, infraestructures i instal·lacions municipals

Descripció

Aquest tràmit permet demanar la cessió d'ús o el lloguer d'instal·lacions, infraestructures o de materials de titularitat municipal per a ser utilitzades per entitats, empreses i particulars que ho sol·licitin, sempre que compleixin amb la legislació aplicable i amb les taxes que corresponguin.


Preu

Segons ordenances fiscals per a particulars.


Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

Amb antelació suficient a l'utilització dels espais o dels materials o segons el reglament d'ús de la instal·lació corresponent.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Per correu electrònic.


Documentació que cal aportar

Els indicats pel propi ajuntament, en cada cas.


Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

S'entén denegada la petició sinó hi ha resolució expressa en el termini d'un mes.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2023

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Documentació

Tramitació electrònica

Més informació