Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Alta, baixa o modificació de la llicencia de parada de mercat ambulant

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir, modificar, renovar o donar de baixa la llicència d'instal·lació de parada al mercat ambulant.


Preu

• Parada eventual: 15 euros/dia.
• Parada fixa (anual): en funció dels metres quadrats.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

• En el cas de parada fixa, cal complir els requisits següents:
• En cas d'alta requisit 1.
• En cas de baixa no cal complir cap requisit específic.

1. Estar donat d’alta al cens d’activitats d’Hisenda (IAE) per l’activitat que es sol·licita parada.
2. Estar donat d'alta a la Seguretat Social en el règim d'autònoms.
3. Tenir assegurança de responsabilitat civil.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Certificat del IAE.
3. Fotocòpia del rebut d’autònoms de la Seguretat Social.
4. Fotocòpia del rebut de l’assegurança de responsabilitat civil.
5. Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments (només les parades d’alimentació).


Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària


Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini d'1 mes sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 19 de juny de 2019

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Documentació

Més informació