Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Sol·licitud de parada a la Fira de la Ratafia

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir el permís d’instal·lació de parada a la fira de la ratafia.


Preu

• El cost per parada és de 62 euros amb un màxim de 6 metres lineals.
• Si voleu connexió elèctrica (llum), caldrà que aboneu 31 euros addicionals.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant les dates fixades per l’Ajuntament.


Termini de sol·licitud

El termini màxim per rebre el full d’inscripció és el 8 de maig de 2020.


Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:
1. Estar donat d’alta al cens d’activitats d’Hisenda (IAE) per l’activitat que es sol·licita parada.
2. Estar donats d’alta a la Seguretat Social en règim d’autònoms.
3. Tenir l’assegurança de responsabilitat civil.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Oficina de Promoció Econòmica.
• Per correu electrònic.


Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Fotocòpia del DNI/NIE/NIF o del permís de treball en el cas de persones estrangeres.
2. Si el/la titular no és qui vindrà a la Fira, cal el nom i el DNI de la persona que vindrà al seu lloc i la relació (familiar, soci, treballador, etc).
3. Certificat de l’IAE o acreditació d’alta censal.
4. Fotocòpia de l’últim rebut de la Seguretat Social d’autònoms.
5. Fotocòpia del rebut de l’assegurança de responsabilitat civil.
6. Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments, si s’escau.
7. Acreditació de la formació en higiene i seguretat alimentària, si s’escau.
8. Fotografies de la parada i dels productes.


Termini de resolució

Un cop finalitzat el termini de recepció d’inscripcions, es notificarà a tots els interessats, si la seva sol·licitud ha estat acceptada o denegada, mitjançant el correu electrònic.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària


Efectes del silenci administratiu

Un cop finalitzat el termini de recepció de sol•licitud sempre s’emet una notificació a tots els interessats.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 11 de març de 2020

Tramitació presencial

  • Oficina de Promoció Econòmica
  • C/ Nou, 11, baixos
  • 08540 Centelles

Tramitació electrònica

Documentació

Més informació