Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Sol·licitud de parada a la Fira de la Ratafia

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir el permís d’instal·lació de parada a la fira de la ratafia.


Preu

• El cost per parada és de 50 euros (parada 3x3 metres) i inclou connexió elèctrica.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant les dates fixades per l’Ajuntament.


Termini de sol·licitud

El termini màxim per rebre el full d’inscripció és el 10 de maig de 2024.


Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:
1. Estar donat d’alta al cens d’activitats d’Hisenda (IAE) per l’activitat que es sol·licita parada.
2. Estar donats d’alta a la Seguretat Social en règim d’autònoms.
3. Tenir l’assegurança de responsabilitat civil.


Com sol·licitar el tràmit

La presentació de la sol·licitud es farà presencialment al Registre General de l’Ajuntament i/o Instància Genèrica a la web de l’Ajuntament de Centelles, d’acord amb les previsions de l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i haurà d’anar acompanyada del model de sol·licitud de participació.

Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:
1. Fotocòpia del DNI de la persona titular de la parada.
2. Darrer rebut d’autònoms.
3. Si el/la titular no és qui vindrà a la Fira, cal el nom i el DNI de la persona que vindrà al seu lloc i la relació (familiar, soci, treballador, etc.).
4. Alta al cens d’activitats econòmiques.
5. Assegurança de responsabilitat civil.
6. Si porteu aliments, heu d’acreditar la formació en higiene alimentària.
7. Còpia del registre sanitari, en el cas del sector alimentari.
8. Dues fotografies del producte i de la parada que portareu.


Termini de resolució

Un cop finalitzat el termini de recepció d’inscripcions, es notificarà a tots els interessats, si la seva sol·licitud ha estat acceptada o denegada, mitjançant el correu electrònic.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària


Efectes del silenci administratiu

Un cop finalitzat el termini de recepció de sol•licitud sempre s’emet una notificació a tots els interessats.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 15 d'abril de 2024

Tramitació presencial

  • Oficina de Promoció Econòmica
  • C/ Nou, 11, baixos
  • 08540 Centelles

Tramitació electrònica

Documentació

Més informació