Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Al·legacions, recursos o aportació de documentació sobre un expedient

Descripció

Aquest tràmit permet la presentació d'al·legacions i/o la interposició de recursos administratius, així com aportar algun document a un expedient en tràmit o donar resposta a un requeriment fet per l’Ajuntament.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

Per a la presentació d'al·legacions: El termini varia en funció del tipus d'infracció presumptament comesa. En termes generals, el termini és de 15 dies des de la recepció de la notificació.
Per a la presentació de recursos: El termini genèric és d'1 mes a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, tenint en compte, però, el que esmenti la pròpia resolució.
En el cas de l'aportació de documents a un expedient, en qualsevol moment mentre no finalitzi l'expedient.
En el cas de resposta a un requeriment d'esmena, en un termini improrrogable de 10 dies des del requeriment efectuat per l'Ajuntament.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

• En el cas de presentació d'al·legacions o interposició de recursos s'hauran d'aportar els documents 1 i 2.
• En el cas d'aportar algun document més referent a un expedient en tràmit o bé donar resposta a un requeriment fet per l’Ajuntament s'hauran d'aportar els documents 1, 3 i 4.

1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Documentació que es vulgui adjuntar per a l'al·legació o recurs.
3. Documentació que es reclama per part de l'Ajuntament perquè s'esmeni la sol·licitud.
4. Documentació que es vulgui incorporar a l'expedient en qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència.


Termini de resolució

Per a la resolució d'al·legacions i recursos el termini varia en funció del procediment de què es tracti.
En termes generals, pel que fa a l’aportació de documents i a la presentació d'al·legacions, s’incorporaran a l’expedient i es resoldran amb aquest en el termini de 3 mesos a falta de normativa específica que en qualsevol cas no podrà fixar un termini superior a 6 mesos.
Pel que fa a la resolució dels recursos, el termini legal serà:
• 1 mes pel recurs de reposició
• 3 mesos pel recurs d’alçada


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

En termes generals, el silenci administratiu en la resolució de recursos té efectes desestimatoris. No obstant, quan el recurs d’alçada s’hagi interposat contra la desestimació per silenci d’una sol·licitud per transcurs del termini, el silenci té efectes estimatoris.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 21 de març de 2018

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Més informació