Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Drets d'accés a la informació pública

Drets d’accés a la informació pública

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix el dret d’accés a la informació pública, mitjançant la publicació d'un conjunt d'informació bàsica sobre l'Ajuntament i el seu funcionament. (Capítol II sobre publicitat activa, articles 8 al 15 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern).
Per això, l'Ajuntament de Centelles posa a disposició de la ciutadania tota la informació pública de la que disposa i que es pot consultar al seu portal web. En efecte a www.centelles.cat podeu accedir a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa relacionats amb l'activitat municipal: informació institucional i organitzativa, retribucions, gestió econòmica i pressupostària, informació de rellevància jurídica, contractació pública, etc. És a dir, tot allò que es coneix com a publicitat activa.


Dret d’Accés a la informació no publicada

Les persones majors de 16 anys poden exercir el dret d’accés a tota la informació que té la consideració de pública però que no és objecte de publicitat activa, és a dir de publicació directa al web. Quan aquesta informació a la qual voleu tenir accés no està publicada en el web municipal, podeu sol·licitar-la a través de una instància i així exercir el Dret d'accés a la informació pública.
Podeu demanar-nos tota aquella informació que ha estat elaborada pel propi Ajuntament i també aquella que tenim com a conseqüència de la nostra activitat o en l'exercici de les nostres funcions, sense cap necessitat de justificar l'interès ni la motivació de la vostra sol·licitud.
Es podrà denegar l'accés a la informació en el cas que s’hagi d’aplicar algun dels límits o restriccions regulats per la llei de transparència, és a dir, quan el coneixement o la divulgació de la informació comporti perjudicis a menors d'edat, la intimitat, el secret professional, la seguretat pública, etc.

Descripció

Aquest tràmit us permet presentar una sol·licitud d'accés als documents públics dels quals disposa l'Ajuntament de Centelles.
L'exercici d'aquest dret no està condicionat a un interès personal, i la sol·licitud no cal que sigui justificada, tot i que l'exposició de motius es podrà tenir en compte a l'hora de resoldre la sol·licitud.
El dret d'accés a la informació pública es garanteix a totes les persones, d'acord amb el que estableix la normativa vigent. Els límits al dret d'accés a la informació pública hauran d'ésser aplicats d'acord amb la seva finalitat, podent ser denegat o restringit quan la informació comporta un perjudici, segons els casos legalment establerts.
Les sol·licituds d'accés a la informació pública hauran d'ésser denegades quan la informació que es vol obtenir conté dades personals especialment protegides. Si es tracta d'altra informació que contingui altres dades personals, s'haurà de ponderar raonadament l'interès públic, respecte la divulgació i els drets de les persones afectades. Per altra banda, les sol•licituds també podran ser inadmissibles en els casos legalment establerts.


Preu

La consulta de documents és gratuïta.


Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys.


Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l’any.


Termini de sol·licitud

No n’hi ha.


Requisits a complir

Tenir més de 16 anys.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
A la sol·licitud cal fer-hi constar la informació concreta a la que es vol tenir accés.
A la sol·licitud cal indicar el lloc on es vol rebre la informació.


Termini de resolució

L’Ajuntament ha de donar resposta a la sol·licitud en el termini d’un mes, podent-se ampliar aquest termini de conformitat amb la normativa aplicable.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.


Efectes del silenci administratiu

Si l’Administració no resol ni notifica dins el termini establert, la sol·licitud s’entendrà estimada.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Darrera actualització: 23 de febrer de 2024

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Tramitació online

Documentació

Més informació