Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Informe municipal de disponibilitat i adequació d'habitatge per al reagrupament familiar

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir l'informe que acredita que la persona estrangera no comunitària que resideix legalment a Espanya disposa d'un habitatge amb les condicions d'habitabilitat adequades per a poder atendre les seves necessitats i les dels familiars que vol reagrupar (que ara resideixen al país d'origen).
En tot cas, l’informe ha de fer referència als aspectes següents: títol que habiliti per a l’ocupació de l’habitatge, nombre d’habitacions, ús al qual es destina cadascuna de les dependències de l’habitatge, nombre de persones que l’habiten i condicions d’habitabilitat i equipament.
Recomanem sol·licitar aquest informe de manera prèvia a concertar cita amb l'Oficina d'Estrangers de la Delegació de Govern.


Preu

38,22€ (any 2017)


Mitjans de pagament

Amb targeta de crèdit.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:
1. Disposar d'una autorització per residir a Espanya durant un any i haver sol·licitat l’autorització per residir-hi, almenys, un any més.
2. Disposar d'un habitatge adequat al terme municipal que constitueixi la residència habitual de la persona sol·licitant, compleixi la normativa d'habitabilitat i disposi de subministrament d'electricitat i aigua corrent.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles. Cal demanar cita prèvia.
• Telefònicament.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Original o fotocòpia complerta compulsada del passaport en vigor.
2. Original o fotocòpia de l’autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s’escau, conjuntament còpia de l’autorització i còpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
3. Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa del títol que habilita per ocupar l’habitatge.
4. Documentació que acredita que la persona sol·licitant ocupa l’habitatge (fotocòpia de l'escriptura, fotocòpia del contracte de lloguer o altre document que ho acrediti).
5. Còpia dels darrers rebuts del subministrament d’aigua, electricitat i/o gas.
6. Declaració firmada sobre el nombre d’habitacions, l’ús que se’n fa i el nombre de persones que hi viuen.
7. Cèdula d’habitabilitat, si se’n disposa.


Termini de resolució

El termini legal d'emissió de l'informe és de quinze dies des de la sol·licitud, la qual, simultàniament i per mitjans telemàtics quan sigui possible, serà remesa per l'Ajuntament a l’autoritat competent per resoldre l’autorització de reagrupament (art. 42.2.e del Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social).


Més informació

El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d’adequació de l’habitatge favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.
L’informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en l'informe tècnic elaborat per l’ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administracions o organismes.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.


Efectes del silenci administratiu

En cas que la persona interessada no obtingui resposta en el termini de quinze dies, es podrà justificar la manca d'aquest document en el procediment de reagrupament, subsidiàriament, presentant a l'autoritat competent una acta notarial mixta de presència i manifestacions, fet que s’ha d’acreditar amb la còpia de la petició de l'informe realitzada a l'Ajuntament.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 19 de juny de 2019

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 9 a 14h
  • Cal demanar cita prèvia

Tramitació telefònica

  • Tel. 938 810 375 Ext. 201

Més informació