Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Pagament d'impostos, taxes i preus públics municipals

Descripció

Aquest tràmit permet:
• Fer efectiu el pagament d'impostos, taxes i preus públics durant el termini voluntari de pagament que indica el propi document cobrador. Els impostos, taxes o preus públics que no es paguin en el període voluntari tindran els recàrrecs i interessos assenyalats a la Llei general tributària. Tal i com s'especifica en les ordenances fiscals corresponents.
• Autoliquidar els impostos quan el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i les respectives ordenances fiscals ho prevegin.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Pel que fa a la domiciliació del pagament dels tributs, durant el termini voluntari de pagament que indica el calendari fiscal recollit a les corresponents ordenances fiscals. Pel que fa a l'autoliquidació dels impostos, durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

En les dates assenyalades en el calendari fiscal recollit a les corresponents ordenances fiscals, així com al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l’Ajuntament de Centelles .


Documentació que cal aportar

Cal aportar la següent documentació:
• Pagament dins el termini: Document 1.
• Pagament fora del termini del pagament voluntari: Document 2.
• Per l'autoliquidació de l'Impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana: Documents 3, 4 i 5.

1. Avís de pagament. Si no s'ha rebut, cal demanar-ne un duplicat.
2. Requeriment del pagament on consti l'import i el recàrrec per no haver pagat dins el termini legal.
3. Original i còpia de l'escriptura de la transmissió.
4. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi. En el cas de la tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
5. Còpia simple de l'escriptura de venda, acceptació d'herència o donació.


Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 21 de març de 2018

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Més informació