Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Certificat de naixement, matrimoni o defunció

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica la inscripció al registre civil del naixement, defunció o matrimoni, o certifica la fe de vida o estat, ja sigui literalment o en extracte.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l'Ajuntament de Centelles.
• Per correu electrònic.
• Per fax.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE/passaport), o bé dades i autorització de la persona que la representi.


Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei del Registre Civil, de 8 de juny de 1957.
Reglament del Registre Civil, aprovat pel Decret de 14 de novembre de 1958.
Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.
Aquesta Llei entra en vigor en el termini de tres anys a partir de la data de publicació en el BOE (22-07-2011). Tanmateix les disposicions addicionals setena i vuitena i les disposicions finals tercera i sisena entren en vigor l'endemà de la seva publicació.
Llei orgànica 8/2011, de 21 de juliol, complementària de la Llei del Registre Civil, per la qual es modifica la Llei orgànica del poder judicial.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 18 de juny de 2019

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • Registre Civil
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Tramitació online

Tramitació electrònica

Tramitació per fax

  • Fax 938 812 094

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • lladobs@diba.cat