Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Certificats i volants de padró

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de:
a) una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència en diferents domicilis del municipi amb anterioritat),
b) diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant o certificat col•lectiu)
c) o, una persona difunta que residia en un domicili.


Preu

0’50€


Mitjans de pagament

Prioritzar pagament amb targeta de crèdit.


Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:
1. Estar empadronat al municipi, o haver-ho estat amb anterioritat.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l'Ajuntament de Centelles. Cal demanar cita prèvia.
• Per correu electrònic.


Documentació que cal aportar

• El document a aportar en tots els casos és: Document 1.
• En cas de persones de baixa o difuntes, cal aportar la documentació complementària següent: Document 2.
• En el cas de demanar volant col•lectiu (referit a les dades de tota la família) de forma telemàtica mitjançant actuació automatitzada de l'administració es requereix: Document 3.

1. Document identificatiu de la persona interessada (DNI, passaport, permís de residència, permís de conduir, llibre de família en el cas de menors de 14 anys sense DNI o certificat electrònic en el cas de petició via telemàtica). En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document identificatiu del representant i de l'interessat. En el cas de tramitació electrònica la identificació es podrà fer utilitzant un certificat electrònic.
2. Documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol·licitant.
3. Indicar nom, dos cognoms i DNI (o data de naixement en el cas de menors de 14 anys) de tots els membres de la família.


Termini de resolució

En el cas del volant, resolució immediata. En el cas del certificat, el termini legal és de tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 16 de setembre de 2020

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 2n pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Tramitació electrònica

Documentació

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • lladobs@diba.cat