Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Inscripció de defunció al registre civil

Descripció

Aquest tràmit és el mitjà pel qual es dóna fe de la mort d'una persona (data, hora i lloc on s'ha esdevingut). La mort té efectes civils des que es produeix, però per al seu ple reconeixement és necessària la inscripció al Registre Civil. Aquest Registre comunica d'ofici la baixa del difunt al padró d'habitants.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

Els parents més pròxims del difunt, tot i que normalment són els agents funeraris, en representació de la família, els encarregats de fer aquests tràmits davant del Registre Civil.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

Durant les 24 hores següents a la mort, fins que no es practiqui la inscripció, no s'expedirà la llicència per a l'enterrament.
La inscripció de defunció es considera legalment urgent i són hàbils tots els dies i hores de l'any per practicar-la.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l'Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

Cal aportar la documentació del llistat següent:
1. Certificat mèdic de defunció o l'ordre judicial d'inscripció.
2. La declaració de la mort en formulari normalitzat i que ha d'incloure:
• Nom i cognoms del difunt.
• Noms dels pares.
• Estat civil.
• Nacionalitat.
• Data i lloc de naixement.
• DNI.
• Dades d'inscripció de naixement.
• Últim domicili.
• Dia, hora i lloc de la defunció.
• Lloc de l'enterrament, si consta a la declaració de defunció o a la certificació de l'autoritat o del funcionari a càrrec del qual està el cementiri.
• Cita del document o documents d'on s'han extret les dades anteriors, llevat que siguin conegudes pel declarant, i referència a altres dades d'identificació quan les requerides no siguin conegudes. També referència a vestits i papers trobats amb el difunt i, fins i tot, la seva fotografia.
3. No obstant això, per fer la inscripció quan el cadàver ha desaparegut o s'ha inhumat abans de la inscripció, serà necessària sentència ferma, expedient governatiu o ordre de l'autoritat judicial que instrueixi les diligències seguides per mort violenta, que afirmin sense cap dubte la mort.


Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei de Registre Civil, de 8 de juny de 1957.
Decret de 14 de novembre de 1958 pel que s’aprova el Reglament de la Llei del Registre Civil, i totes les modificacions posteriors.
Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 20 de maig de 2019

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • Registre Civil
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • lladobs@diba.cat