Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Inscripció de matrimoni al registre civil

Descripció

Aquest tràmit permet la inscripció i dóna fe de l'acte del matrimoni i de la data, hora i lloc en què es contreu. És el mitjà de prova conforme s'ha realitzat el matrimoni, i és el títol que legitima l'estat civil de casat. El matrimoni produeix efectes civils des de la seva celebració, i per al ple reconeixement d'aquests drets cal que estigui inscrit al Registre Civil.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

Les persones interessades.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l'Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:
Matrimoni religiós:
Presentació de la certificació eclesiàstica que expressarà les circumstàncies exigides per la legislació.
NOTA: Per a la inscripció al Registre Civil de matrimonis islàmics, jueus o de la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, caldrà tramitar l'expedient previ que conclou amb auto de capacitat matrimonial per als dos últims casos, i és convenient per al primer.
Un cop realitzat aquest expedient, el matrimoni haurà de celebrar en el termini màxim de 6 mesos des que es va expedir la certificació.
Matrimoni civil:
• Matrimoni celebrat al Jutjat:
L'acta de celebració de matrimoni civil és la pròpia inscripció que serà signada per l'encarregat del Registre Civil, els dos contraents , dos testimonis i el Secretari.
• Matrimoni celebrat a l'Ajuntament ( celebrat per l'Alcalde o Regidor en qui delegui):
L'acta de matrimoni serà remesa al Registre Civil del lloc en què es va celebrar el matrimoni, sent el Registre Civil qui realitza la inscripció i estén el llibre de família.


Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei de Registre Civil, de 8 de juny de 1957.
Decret de 14 de novembre de 1958 pel que s’aprova el Reglament de la Llei del Registre Civil, i totes les modificacions posteriors.
Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre civil.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 18 de juny de 2019

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • Registre Civil
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Documentació

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • lladobs@diba.cat