Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Inscripció de naixement al registre civil

Descripció

Aquest tràmit permet realitzar la inscripció del nounat en el registre civil.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

Si és fill o filla d'una parella casada: el pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada.
Si és fill o filla de pares no casats:
• el pare i la mare junts, fent-hi consignar les dades de tots dos.
• la mare tota sola, sense consignar-hi les dades del pare.
L'obligació de declarar el naixement afecta els consanguinis fins al quart grau i als afins fins al segon, és a dir, el pare o la mare, o els avis, els oncles o cosins del nounat, així com els cunyats i cunyades del nadó.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

El termini per inscriure el naixement va des de les 24 hores des del moment en què el part es produeixi fins als 8 dies posteriors.
Un cop transcorreguts aquests 8 dies i fins al 30è dia natural, s'haurà d'acreditar justa causa que constarà a la inscripció. Passat aquest termini, caldrà tramitar expedient d'inscripció de naixement fora de termini davant l'Encarregat del Registre Civil corresponent.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l'Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són: document 1
• En cas de fills matrimonials: documents 3 i 4
• En cas de fills no matrimonials: documents 5 i 6

1. Informe mèdic de part (aquest imprès és facilitat per l'hospital mateix on hagi tingut lloc el naixement).
2. En cas que es registre en el municipi d’empadronament, certificat de l’hospital conforme no han promogut cap inscripció al Registre Civil del lloc de naixement.
3. DNI dels pares Llibre de Família (o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat i traduït, si escau).
4. Llibre de Família (o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat i traduït, si escau).
5. Els DNI respectiu.
6. Certificat de matrimoni ( amb la nota corresponent) i sentència ferma de separació o divorci (testimoniada), en cas de matrimoni anterior per tal de desfer la presumpció legal de paternitat.
Si es tracta de separació de fet, s'haurà d'acudir al Registre amb dos testimonis.


Termini de resolució

Tràmit de resolució immediata.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei de Registre Civil, de 8 de juny de 1957.
Decret de 14 de novembre de 1958 pel que s’aprova el Reglament de la Llei del Registre Civil, i totes les modificacions posteriors.
Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre civil.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 20 de maig de 2019

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • Registre Civil
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • lladobs@diba.cat