Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Petició de casament civil

Descripció

Aquest tràmit és el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els contraents acrediten, en expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat establerts al Codi civil per contreure matrimoni.


Preu

Gratuït.


Qui el pot demanar

Les persones interessades de forma conjunta.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

Abans de la caducitat de l'expedient en tràmit que té una validesa anual.


Requisits a complir

Cal complir els requisits següents:
1. Ser major d'edat, major de 16 anys emancipat o bé tenir de 14 a 16 anys amb dispensa judicial.
2. Només es pot contraure matrimoni amb una persona, no podent estar casat amb dues persones alhora.
3. No poden contraure matrimoni entre si els parents en línia directa per consanguinitat o adopció.
4. No poden contraure matrimoni entre si els condemnats com autors o còmplices de la mort dolosa del cònjuge de qualsevol d'ells.
5. En cas que l'instructor estimi que algun dels contraents està afectat per deficiències o anomalies psíquiques, reclamarà del metge del Registre Civil el dictamen facultatiu oportú que declari la seva aptitud per donar el consentiment.


Com sol·licitar el tràmit

Presencialment a l'Ajuntament de Centelles.


Documentació que cal aportar

Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3 i 4.
En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
• Vidus/Vídues: Document 5.
• Divorciats/des o matrimonis anul·lats: Document 6.
• Estrangers/es: Documents 7 i 8.
• Estrangers/es vidus/vídues: Document 9.
• Estrangers/es divorciats/des: Documents 10, 11 i 12.
• Menors de 14 a 16 anys: Document 13.
• Menors de 16 a 18 anys: Document 14.

1. Sol·licitud de matrimoni (facilitada al Registre Civil), emplenada i signada pels sol·licitants (original i fotocòpia).
2. Original i fotocòpia dels dos DNI dels contraents (o si s'escau, del passaport o la targeta de residència), i llibre de família en cas de tenir fills comuns i original i fotocòpia dels dos DNI dels dos testimonis (o si s'escau, del passaport o la targeta de residència).
3. Certificat literal de naixement actualitzat i expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement d'ambdós interessats.
4. Certificat d'empadronament que acrediti el domicili dels dos últims anys dels dos sol·licitants. Si durant els dos darrers anys s'hagués canviat de municipi, també el padró de l'anterior municipi.
5. Certificat d'anterior matrimoni i certificat literal de defunció de l'anterior cònjuge (Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni i de la defunció).
6. Certificació literal de l'anterior matrimoni amb l'anotació marginal del divorci o nul·litat (Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni). En el cas que l'anotació no hagi estat practicada, s'haurà de presentar testimoni de la Sentència, amb de
7. Certificat literal de naixement actualitzat, legalitzat i traduït, si s'escau (expedit per l'autoritat competent del país de nacionalitat del sol·licitants).
8. Certificat d'empadronament actual i dels dos últims anys o certificat consular que ho acrediti (Ajuntament del lloc de residència o consolat corresponent).
9. Certificat literal de l'anterior matrimoni i certificat literal de defunció de l'anterior cònjuge (Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni expedit per l'autoritat competent del país corresponent).
10. Certificat literal de l'anterior matrimoni amb l'anotació marginal de divorci o nul·litat (Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni expedit per l'autoritat competent del país corresponent).
11. Certificat de l'estat civil actual (Consolat, Ambaixada o autoritat competent del país corresponent).
12. Certificat de capacitat matrimonial (document a aportar pels ciutadans de França, Alemanya, Luxemburg, Àustria, Itàlia, Portugal, Països Baixos i Antilles Neerlandeses, segons el Conveni de Munic, en el cas de desitjar celebrar el matrimoni civil a Es
13. Document de dispensa judicial de l'impediment de prohibició d'edat, tramitat en el Registre Civil.
14. Document d'emancipació.
15. Certificació literal de naixement amb inscripció marginal d'emancipació.


Termini de resolució

La tramitació de l'expedient, un cop obert, dura entre 30 i 50 dies.


Normativa general que afecta al tràmit

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure matrimoni.
Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família.
Llei 35/1994 de Modificació del Codi Civil en Matèria d' Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.
Instrucció de 26 de gener de 1995 de la Direcció General de Registres i Notariat sobre l'Autorització del Matrimoni Civil pels Alcaldes.


Efectes del silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.


Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 20 de maig de 2019

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • Registre Civil
  • C/ Nou, 19 1r pis
  • 08540 Centelles
  • Horari: d'11 a 14h

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • lladobs@diba.cat