Imprimir Ajuda'ns a millorar Tràmits
Certificats i informes d'urbanisme

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar informes i certificats relacionats amb urbanisme:
• Certificat d'assenyalament d'alineacions i rasants.
• Certificat de qualificació urbanística.
• Informe i certificat de compatibilitat urbanística amb el planejament urbanístic.
• Certificat d'antiguitat, legalitat i afectació d'edificis.
• Certificat acreditatiu de l'existència d'una edificació.
• Certificat de nomenclàtor (adreça oficial d'un solar).


Preu

Consultar a l’Ajuntament (segons ordenança municipal).


Qui el pot demanar

La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca, llogater/a o arquitecte/a redactor/a del projecte) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.


Període de l'any en que es pot demanar

Durant tot l'any.


Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit específic.


Com sol·licitar el tràmit

• Presencialment a l’Ajuntament de Centelles.
• Telemàticament.


Documentació que cal aportar

Els documents a aportar són:
• En el cas de certificat d'assenyalament d'alineacions i rasants els Documents 1, 2 i 3
• En el cas de certificat de qualificació urbanística els Documents 1 i 2
• En el cas d'informe i certificat de compatibilitat urbanística amb el planejament urbanístic els Documents 1, 2, 4, 5 i 6
• En el cas de certificat d'antiguitat, legalitat i afectació d'edificis els Documents 1 i 7
• En el cas de certificat acreditatiu de l'existència d'una edificació els Documents 1, 8, 9 i 10
• En el cas de certificat de nomenclàtor (adreça oficial d'un solar) el Document 1

1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
2. Plànol de situació i emplaçament de la finca.
3. Plànol topogràfic de la finca.
4. Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
5. Necessitats d’ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
6. Requeriments de l’activitat respecte als serveis públics municipals.
7. Dades identificatives de la finca sobre la qual es sol•licita el certificat.
8. Plànol de situació i planejament a escala no menor a 1:1000, identificant la finca.
9. Descripció de la finca: anys d'acabament de la construcció, nombre de plantes, distribució de cadascuna d'elles i indicació de l'estat de conservació de la finca.
10. Plànol de cada planta i secció de l'edificació.


Termini de resolució

El termini per resoldre la petició d’informe urbanístic és d’un mes.
En els supòsits en què aquest s’ha d’emetre en la comunicació prèvia, el termini és de vint dies.


Més informació

La resolució establirà, a tenor de les circumstàncies concretes de l’activitat, el termini de caducitat de l’informe, que serà d’un mínim de sis mesos i un màxim de dos anys, transcorregut el qual caldrà tornar-lo a demanar.


Normativa general que afecta al tràmit

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
• Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
• Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
• Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.


Efectes del silenci administratiu

Continua la tramitació dels procediments als quals es vincula, sens perjudici que no es podran adquirir per silenci administratiu facultats o drets contraris a l’ordenament jurídic.


Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques de Catalunya.

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2022

Tramitació presencial

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19
  • 08540 Centelles
  • Horari: de 8 a 14h

Tramitació online

Més informació

  • Ajuntament de Centelles
  • C/ Nou, 19 08540 Centelles
  • Tel. 938 810 375
  • Horari: dimarts i dijous d'11 a 14h
  • basorapp@centelles.cat